Heç bir şeyin möminləri ədalətdən çəkindirməməsi

Ədalət, insanlar arasındakı anlaşılmazlıqlar həll edilən zaman haqlı olan şəxsə tərəfsiz bir şəkildə haqqının verilməsi başa düşülür. Ancaq Quran əxlaqını yaşamayan insanlar tam və qəti şəkildə ədalətli hərəkət etməzlər. Qərar verərkən bir çox xarici faktor onların qərarlarına müsbət, ya da mənfi istiqamətdə təsir edə bilər. Məsələn, haqqında qərar verəcəyi insanlardan, özünə daha yaxın gördüyü adamın lehinə qərar verə bilər. Yaxud da mənfəətinə uyğun hesab etdiyi və özünə fayda verəcəyini düşündüyü şəkildə hökm verər, yəni hər cür şəxsi xeyiri üçün qərarında ədalətli olmaya bilər.

Ancaq insanların ədalətsizlikləri ən çox kin saxladıqları insanlara qarşı olan rəftarlarında ortaya çıxar. Nəfsi örtən bir kin duyğusunda olan şəxs qarşısındakı insan haqqında müsbət bir qərara gəlməkdə çətinlik çəkər. Keçmişdən bəri içində saxladığı bir kin, qarşı tərəf haqlı belə olsa bu haqlılığı ortaya çıxarmasına icazə verməyə bilər ya da kin saxladıqları adamların haqqına təcavüz etdirə bilər.

002_evening-primrose1

Buna görə də Allahın insanlara nazil etdiyi Quran ayəsində kinin ədalətə mane olduğunu xüsusilə bildirmiş və müsəlmanları bu mövzuda xəbərdar etmişdir.

Ey iman edənlər, ədalətli şahidlər olaraq, Allah üçün, haqqa dəstək olun. Bir camaata olan kininiz, sizi ədalətdən çəkindirməsin. Ədalət göstərin. O, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxub çəkinin. Şübhəsiz Allah, etməkdə olduqlarınızdan xəbər… ardı...

 

Xurafatçıların insanların İslam dinindən çəkinmələrinə səbəb olan səhv din anlayışlarının qaynağı nədir?

Həqiqi İslam inancı ilə xurafatçıların xurafatlarla dolu inancları arasındakı fərqlər nələrdir?

 yobazlik

Xurafatçılıq, Allahın Quranda bildirdiyi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yaşadığı İslamdan çox fərqli bir anlayışı din kimi göstərməyə çalışan bir sistemdir. İndiki vaxtda xurafatçıların İslam anlayışı İslam xaricində tam fərqli bir inanca çevrilmişdir. Çünki xurafatda, Quran və sünnə deyil, xurafatlar və bidətlər əsasdır. Ancaq xurafatçılar İslam adına ortaya çıxdıqlarını iddia edərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) də axır zamanda xurafatçılığın bu xüsusiyyətinə diqqət çəkmiş və xurafatçılığın çox əhəmiyyətli bir təhlükə olduğunu hədisi şəriflərində xəbər vermişdir:

 

“Elm, alimlərin yox olması (vəfat etmələri, Allah qatına qaldırılmaları) ilə ortadan qalxar. Ortalıqda hec bir alim qalmaz. Nəhayət, insanlar cahilləri özlərinə rəhbər və lider edərlər, məsələlərini onlardan soruşarlar. Onlar elmə əsaslanmadan xalqa fətva  verər, həm özü azar və həm də xalqı azdırar.” (Buxari, nr. 100, 7307; Müslim, Elm 13 (nr. 2673); Tırmizi, Elm 5 (nr. 2652))

 

Xurafatçılar İslam dininin təməli olan sevgi və sülhə düşməndirlər

Xurafatçılar hər cür gözəlliyə nifrətlə baxarlar. Çiçəkdən, uşaqdan, heyvanlardan, qısacası, Allahın yaratdığı hər gözəllikdən nifrət edərlər. Ruhlarında sevgiyə dair heç bir şey olmadığından içləri və ruhları bomboş və qapqaradır. Ruhlarındakı bu boşluq səbəbiylə fanatik və anlayışsızdırlar. Bu səbəblə… ardı...

 

Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v.)-in fədakar əxlaqı

Allahın razılığı üçün birlik və bərabərlik içində hərəkət etmək möminlərin çətinliklər qarşısında uğur əldə etməsində əhəmiyyətli bir imani sirrdir. Müsəlmanların tarix boyu yaşadıqları hadisələrə baxdıqda da sıxıntı və çətinliklərin öhdəsindən həmişə bu şəkildə gəlindiyini görürük. Başda Allahın bütün insanlara örnək etdiyi Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v.) və səhabələr olmaqla, müsəlmanlar bu əxlaqı ən gözəl şəkildə yaşamış, göstərdikləri üstün fədakarlıqla İslamiyyətin və Quran əxlaqının bütün dünyaya yayılmasına vəsilə olmuşlar.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) göndərildiyi müşrik cəmiyyəti o günə qədər yaşadıqları azğın inanclarını tərk etməyə və yalnız bir olan Allaha qulluq etməyə çağırmışdır. Rəsul-i Əkrəm bu təbliği əsnasında çox böyük çətinliklərlə qarşılaşmışdır. İslam əxlaqının cəmiyyətdə yayılmasının öz mənfəətlərini zədələyəcəyini düşünən müşriklər Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- ə və inananlara qarşı əlbir olmuş, əllərindəki bütün imkanları istifadə edərək böyük bir mübarizə aparmışlar. Atalarının şirk dinini dəyişdirməyi qəbul etməmiş, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- ə tələlər qurmağa cürət etmişlər. Rəsulullahdan nəfslərinə uyğun bir ayə gətirməsini istəmiş, onu öldürməyə, yaşadığı yerdən sürgün etməyə, ya da həbs etməyə cəhd etmişlər.

Allahın Rəsulunun təbliğinin insanlar üzərindəki təsirinin qarşısını ala bilmək üçün, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə dəlilik, cadugərlik, əqli çatışmazlıq, yalançılıq, şairlik kimi əsassız böhtanlar yağdırmışlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) inkarçıların sözlü və əməli olaraq etdikləri bütün bu böhtan və hücumlara qarşı çox üstün bir… ardı...

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (SƏV)-İN TƏBLİĞİ

Hz. Məhəmməd (s.ə.v) Allahın “… Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də, yalnız Onadır”.  (Şura Surəsi, 15) ayəsi ilə də, bildirdiyi kimi insanları xəbərdar etməklə vəzifələndirilmiş son Peyğəmbərdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bütün digər elçilər kimi insanları doğru yola, Allaha iman etməyə, axirət üçün yaşamağa və gözəl əxlaqa çağırmışdır. Bu dəvəti zamanı, istifadə etdiyi üsullar, mövzuları izah etmək şəkli, üslubu hər müsəlmana nümunə olmaq idi. Hər müsəlman insanları dinə dəvət edərkən Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi danışmalı və davranmalıdır.

Quranda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə özünün insanları xəbərdar etməklə vəzifəli olduğunu ifadə etməsi belə əmr edilmişdir:

De: “Bu, mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən, (insanları) Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm”. (Yusuf Surəsi, 108)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) insanları xəbərdar etmək üçün əlindən gələni artıqlaması ilə etmiş, insanları xəbərdar etmək üçün səy göstərmişdir. Bir ayədə belə bildirilir:

De: “Kimin şahidliyi daha böyükdür?” De: “Allah mənimlə sizin aranızda Şahiddir. Bu Quran mənə, onunla sizi və ona (gələcəkdə) yetişəcək olan hər kəsi xəbərdar edib, qorxutmağım üçün vəhy olundu. Məgər siz Allahla yanaşı başqa tanrıların olduğuna şahidlik edirsiniz?” De: “Mən şahidlik etmirəm!” De: “O,… ardı...

 

1.   Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdə dünyanın ömrünün 7000 il olduğu bildirilməkdədir.

Ənəs Malik- dən təxric etdi. O dedi ki, Rəsulullah (s.ə.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AXİRƏT GÜNLƏRİNDƏ YEDDİ GÜNDÜR. Allah Təala buyurdu ki: RƏBBİN QATINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIQLARINIZDAN MİN İL KİMİDİR. Kim bir din qardaşının Allah yolunda bir ehtiyacını görsə, Allah Təala onun üçün gündüzlərini orucla, gecələrini də ibadətlə keçirmişcəsinə  BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İLLİK ÖMRÜ BOYUNCA SAVAB YAZAR. (Əli B. Hüsaməddin əl-Müttəqi, Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-il Mehdiyy-il Axır zaman, səh. 88)

 

Əmr İbn Yəhya, haqqında İbn Zeydə bildirdik, Allah ondan razı olsun dedi ki:

Allahın Rəsulu (s.ə.v) dedi ki: DÜNYANIN ÖMRÜ AXİRƏT GÜNLƏRİNDƏN YEDDİ GÜNDÜR.

Uca Allah dedi ki: Həqiqətən sənin Rəbbinin qatında bir gün sizin saydığınız  min il kimidir. 

(Əlkəsfu An mucavəzəti Hazihilumme əl Əlf və Əllimə fi ƏcvibƏti əl-Əsilə, Suyuti, səh. 10)

Əttabərani Əlkəbiyr də dedi ki: Əhməd İbn Ənnadril əsgəri və Cəfər İbn Məhəmmədül Aranıya (və ya uryani də ola bilər) bildirdik (xəbər verdik) ikisi də dedilər ki: Əlvəliyd İbn Əbdül Məlik İbn Sərhul Səhranıya xəbər verdik, Süleyman İbn Ataul Qureyşilhərbi xəbər verdik, Sulləmətu İbn Abdillahil Cəhni haqqında Əmr İbn əbi Şəcəati İbn Rabiil Cəhni haqqında Əddəhhaq… ardı...