Hz. Mehdi (ə.s)- ın üzünün parlayan inci ulduz kimi parlaq

….( HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİDİR … Məhəmməd Əmir Naşiri, Əl İmam əl Hz. Mehdi (ə.s) fil -ehadisi müştərəkə bəyans sünnə və şiə   

[HZ. MEHDİ(Ə.S)]  MƏNİM NƏSLİMDƏN, QIRX YAŞINDA SEYİD ÖVLADIDIR, OĞLUDUR, ÜZÜ PARLAQ ULDUZ KİMİDİR. Risaləsini Mehdiyyə əl Rəsul (r.ə) Əbul- Həsən Nurəddin Əli İbn Sultan Məhəmməd Əli əl-Qani      

(HZ. MEHDİ(Ə.S)- IN) ÜZÜ PARLAYAN ULDUZ KİMİ … Axır zaman Mehdisinin Əlamətləri, Əli ibn Hüsaməttin Əl Muttaki, səh. 22   

3po305099jwjh8

 

 

Bir müddət heç kəs onun Hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməyəcəkdir

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurur: BU İŞİN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN), YUSİF (Ə.S)-A BƏNZƏRLİYİDİR. ÇÜNKİ YUSİF (Ə.S) QARDAŞLARINI TANIMIŞDI, ANCAQ QARDAŞLARI ONU GÖRDÜKLƏRİ ZAMAN, O ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONU TANIYA BİLMƏMİŞDİLƏR … HALBUKİ O [HZ. MEHDİ (Ə.S)], ONLARIN BAZARLARINA GEDİB GƏLƏR. YIĞINCAQLARINDA XALÇALARININ ÜZƏRİNƏ AYAQ BASAR. ALLAHIN İCAZƏSİ İLƏ ÖZÜNÜ TANIDANA QƏDƏR ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) TANIMAYACAQLARDIR. (Mucəm-ul Əhadisi İmam Mehdi cild: 3)

1301068881_cennet-bahcesi-gibi

 

Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqət ya da şeyxə bağlı olmayacaq

İmam Həsən (ə.s) belə buyurmaqdadır: Məryəm oğlu İsa (ə.s)-ın onun arxasında namaz qılacağı Qaim (Hz. Mehdi (ə.s)) xaric, …. hamımızın boynunda beyət məsuliyyəti vardır. Uca Allah, BOYNUNDA HEÇ BİR KİMSƏNİN BEYƏT MƏSULİYYƏTİ OLMAMASI ÜÇÜN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ GİZLİ OLMASINI ƏMR EDƏCƏKDİR. (Mucəm-ul Əhadisi İmam Mehdi cild: 3 səhifə: 165)

2

 

Möminlər hər vaxt ümid və qorxu arasında olarlar

Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar (gecələr az yatar), qorxu və ümid içində (Allahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə ümid bəsləyərək) Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər.(Səcdə surəsi, 16)

54tv8

O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxub tir-tir əsərlər. Çünki, onların Rəbbinin əzabından (bu əzabın kiməsə toxunub-toxunmayacağından) arxayın olmaq olmaz. (Məaric surəsi, 27-28)

 54tv8

Yer üzü düzəldikdən sonra orada fəsad törətməyin. Ona (Allaha) həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır! (Əraf surəsi, 56)

54tv8

Ona inanmayanlar onun tez gəlməsini istəyərlər. İnanlar isə onun haqq olduğunu bilərək ondan qorxuya düşərlər. Bil ki, o saat barəsində mübahisə edənlər (haqq yoldan) azıb çox uzaq düşmüşlər. (Şura surəsi, 1)

 54tv8

Biz (Zəkəriyyanın) duasını qəbul etdik, ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini (doğmağa) qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər görməyə tələsər (yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə çalışar), ümid və qorxu ilə (rəhmətimizə ümid bəsləyib əzabımızdan qorxaraq) Bizə ibadət edirdilər. Onlar Bizə müti idilər. (Ənbiya surəsi, 90)

54tv8

Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik!  (Biz onu Allahın əzabından) qorxanlara yalnız öyüd-nəsihət olaraq (göndərdik). (Taha surəsi, 2-3)

54tv8

Sən ancaq Qurana tabe olub, Rəhmandan (Onu) görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə (axirətdə) bağışlanacağı və çox gözəl bir mükafata (Cənnətə) nail olacağı ilə müjdə ver!  (Yasin surəsi, 11)

54tv8

 

Hz. Mehdi (ə.s) cənnətin tovuzquşu (bəzəyi)dir. 

(Bihar-ül Envar, Cild 51, Səhifə: 105)  

 Deyləminin “Firdovs” kitabında Abdullah ibn Abbasın rəvayətinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mehdi, cənnət əhlinin yaraşıqlı gəncidir.”  (Ukayli “ən-Necmus-sakıb fi Bəyanı Ənnəl Mehdi min Övladı Əli ibn Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal”)

 …Ənəs ibn Malik (r.ə.)-ın rəvayətinə görə: Mən, Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə eşitdim. Buyurdu: “Biz Abdulmuttalibin uşaqları cənnət əhlinin böyükləriyik. Mən, Həmzə, Əli, Cəfər, Həsən, Hüseyn və Mehdi.”  (Sünəni İbni Macə, 10/349)

 22