1- ci. Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi, Əkbəri (din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verir. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imanı günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaləyi- Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən, o gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri, Risaləyi Nurun şəxsi mənəvisinə hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafətə tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar.. (Tilsimlər Məcmuəsi, s. 168)

2-ci “… axır zamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə ən böyük bir Müctəhid (lazım olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxaran bir alim), həm Mücəddid (dini yeniləyici), həm Hakim, həm hz. Mehdi (ə.s), həm Mürşid (insanlara doğru yol göstərən), həm Qütbi Əzəm (zamanının ən böyük dini lideri) olaraq  nurani bir adamı göndərəcək və o şəxs də,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olacaq.” (Məktubat,  iyirmi doqquzuncu məktub, yeddinci Risalə olan yeddinci hissə, səh. 411-412)

  1. 1.     Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük Mücəddid (dini yeniləyici) olacaq.

Sünenində, Beyhaki “Şuab-ı İman” da təxric buyurdular (meydana qoydular): Hər yüz ildən bir Cənabı Allah haqq  dini yeniləyən göndərir…”… ardı...

 

Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın əhəmiyyəti və üstün olması

İbni Şirindən nəql edilmişdir: “MEHDİ ƏBU BƏKİR VƏ ÖMƏR (R.Ə)-DAN ÜSTÜNDÜR… Əbu Bəkir (r.ə)-a dedilər ki:                                                            

“O, Əbu Bəkir və Ömərdən üstün olacaq? BƏZİ PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN BELƏ ÜSTÜN OLACAQ!” deyə cavab verdi..(Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, 10. Nəşr/təzyiq, səh. 193)

Nəfsani arzular, heyvani  ehtiraslar olduqca yayılmış, qurdlar şəhərlərə enmiş, hər tərəfi zülm fırtınası örtmüşdür. Bu gündüzü elə bir gecə təqib etmişdir ki, (Hz.Mehdi (ə.s) camaatı) şəhidlərin ən xeyirlisi, əminlərin ən üstünüdür.  Onlar Allahın xas qullarıdır. Hər çətinliklərini müşavirə ilə həll edərlər. Onlar ətrafda baş verən hadisələrdən məlumatları olan bir ariflərdir. Özünə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) gəlincə, İqtidar və siyasət sahibidir. Möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq. Çünki O, təsdiqlənmiş quş və bütün heyvanların dillərini bilən bir xəlifədir. Onun ədaləti  bütün insanlar və cinlər tərəfindən bilinəcək . (Berzenci Qiyamət Əlamətləri, 10.… ardı...

 

(Kayseri TV, 10 Noyabr 2010-cu il)

Şeyxi Əkbər bu haqda belə bir şeir söyləmişdir:

Diqqət yetirin, Vəlilərin sonu şəhiddir. Varlıqlar imamının gözüdür. O, Əli Əhməd nəslindən çıxan Seyid Mehdidir. Nadanlıqları aradan qaldıracaq iti bir qılıncdır! Bütün kədər və zülmətləri ortadan qaldıracaq bir Günəşdir. Lütfkarlıq göstərməkdə çox bərəkətli bir yağış kimidir.

Hz. Mehdi (ə.s) şəhiddir. Çox nümunəvi bir imamdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindəndir. Elm qalxanıdır, fitnələri ortadan qaldıracaq, çox iti, çox təsirli bir qılıncdır. Bütün kədər və zülmətləri, eyni zamanda insanlarda qəmi, stresi, gərginliyi, ağrıları, bütün psixoloji pozğunluqları ortadan qaldıracaq. Hər cür zülmü, işgəncəni, təhdidləri, insanların əziyyət çəkdiyi hər cür hadisələri aradan qaldıracaq bir Günəşdir. Atatürk nə deyir? “Günəşdir” deyir. Bədiüzzaman nə deyir? O da “Günəşdir” deyir. Rəsulullah (s.ə.v) də hədisində “Günəşdir” deyir. Yağış kimi lütfkarlıq yağdırar.

Artıq vədə yetişmişdir. Keçən üç əsrdən sonra gələn dördüncü əsrdə aşkar olmuşdur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) üç əsri bir yerdə zikr etmiş, onları dördüncü əsrin izlədiyini demişdir. Necə ki, bir rəvayətdə “Üçü bir-birinin ardınca, biri isə tək başına…” deyilir.

Yəni üç əsr dalbadal, biri də tək, cəmi dörd edir. Min də əlavə etsək hicri 1400 edir. Çünki, İmam Rəbbani, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından min il sonra gələcəyini bildirmişdir. Bunu da nəzərə alıb düşünsək, hicri 1400-cü il çıxır.… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Misirdə yaşanacaq hadisələri təfərrüatlı olaraq xəbər vermişdir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axır zamanda yaşanacaq hadisələrin hamısını çox təfərrüatlı şəkildə xəbər vermiş, sanki bir təqvim kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın hansı hadisələrdən sonra çıxacağını, hz. Mehdi (ə.s) çıxmamışdan əvvəl və çıxdıqdan sonra nələr yaşanacağını izah etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)–in xəbər verdiyi bütün hadisələr hicri, 1400 (miladi, 1979)-cü ildən etibarən ard-arda reallaşmış və bu xəbərlərin reallaşması ilə yüzlərlə hədisin səhih olduğu dəqiqləşdirilmişdir.

Rəsulullah (s.ə.v)-in xəbər verdiyi axır zaman hadisələrindən biri də, Misirdə yaşanan qarışıqlıqdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu münaqişənin hansı hadisələrdən sonra baş verəcəyinə kimi  hadisəni bütün ayrıntıları ilə təsvir etmişdir. Buna görə, iki uclu bir kometanın (ulduzun) çıxmasının ardından “ala qarğaya” bənzəyən bir şəxsin Misirdə qarışıqlıq və fitnələrə səbəb olacağını bildirmişdir

Naim ibn Hammad Fitendə və Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli (r.ə)-dan belə rəvayət etdilər: “Abbasi Xorasana çatdığı zaman Şərqdə buynuz şəklində bir ulduz çıxacaq. Bu ulduz ilk dəfə çıxdıqda Allah Nuh qövmünü həlak etmişdir. Hz. İbrahim atəşə atıldığında da bu ulduz çıxmışdır. Firon qövmü məhv edildiyində və Yəhya ibn Zəkəriyə öldürüldüyündə də görünmüşdür. Siz o ulduzu gördüyünüz zaman fitnələrin şərindən Allaha sığının.

 O ULDUZUN DOĞULMASI GÜNƏŞ VƏ AY TUTULMASINDAN SONRA OLACAQ. SONRA FİTNƏLƏR “ALACA QARĞA” MİSİRDƏ ZÜHUR EDƏNƏ QƏDƏR DAVAM… ardı...