1 – ci   HƏQİQƏTİN SƏSİ. 27 Mart 1909

            Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in yolu, şübhə və hiylədən münəzzəh  olduğuna görə, şübhə və hiyləni eyham edən gizləməkdən də müstağnidir. Həm də o dərəcə böyük və geniş, hər şeyi əhatə edən bir həqiqət, xüsusilə bu zaman əhlinə qarşı heç bir səbəblə saxlanmaz. Okean necə səhəngdə saxlanacaq! DƏFƏLƏRLƏ BİLDİRİRƏM Kİ, İSLAM BİRLİYİ HƏQİQƏTİNDƏ OLAN BİRLİYİ MƏHƏMMƏD (S.Ə.V), BİRLİK İSTİQAMƏTİ ALLAHIN BİRLİYİNƏ İMAN VƏ ONDAN BAŞQA İLAH OLMADIĞINI TƏSDİQ ETMƏKDİR. ƏHD VƏ ANDI DA İMANDIR. DAXİL OLANLARI, BÜTÜN M… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın diyanət sahələrində vəzifələri olacağını bildirmişdir

Sözün hamısı:

ON DOQQUZUNCU MƏSƏLƏ. RƏVAYƏTLƏRDƏ, AXIRZAMANIN ƏLAMƏTLƏRİNDƏN OLAN VƏ ƏLİ- BEYTİ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏTİ MEHDİNİN (RADIYALLAHU ANH) HAQQINDA AYRI-AYRI XƏBƏRLƏR VAR. Hətta bir qisim elm sahibləri və vəlilər, əvvəlki dövrlərdən onun çıxmasına hökm etmişlər. Allahu aləm haqq ilə, bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir şərhi budur ki: BÖYÜK MEHDİNİN ÇOX VƏZİFƏLƏRİ VAR VƏ SİYASƏT, DİYANƏT, SƏLTƏNƏT, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX İSTIQAMƏTLƏRDƏ İŞLƏRİ OLDUĞU KİMİ, hər bir əsr, ümidsizlik zamanında mənəvi gücünü təmin edəcək bir  mehdiyə və yaxud həmin vaxt mehdinin onların imdadına  gəlməsinə möhtac olduğundan, rəhmət-i İlahiyyə ilə hər dövrdə, bəlkə də hər əsrdə bir mehdi çıxmış, soyunu şəriətini mühafizə etmiş və sünnətləri həyata tətbiq etdirmişdir.

Məsələn, siyasət aləmində Mehdin-i Abbasi və diyanət aləmində Əbdülqadir Gilani həzrətləri və şahı nəqşibənd (Nəqşibəndi təriqətinin qurucusu şeyx Məhəmməd Bahaüddin) və aktab-ı erbaa (A. Geylani, Əhmədi Bədəvi, Əhmədi Kutai, Seyid İbrahim Dessuki) VƏ ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN ŞƏXSLƏR kimi Mehdi haqqında edilən rəvayətlərdə, göz qarşısında olması vacib olan Məhəmməd əleyhissalatu vəssalam olduğu üçün rəvayətlərə istinad edərək, doğrulara nail olmaq istəyən bir çoxları demişdir ki: “Əvvəlki düşüncədir…” Hər nə isə… Bu məsələ Risaleyi Nurda bəyan edildiyinə görə, bunu ona həvalə  edərək sadəcə bu qədərini deyirik ki: Dünyada həmrəylik içində olan heç bir xanədan və təvafüq edən (uyma, uyğun gəlmə) heç bir qəbilə və aydın heç bir cəmiyyət və camaat yoxdur ki, ƏL-İ BEYTİN XANƏDANINA, QƏBİLƏSİNƏ, CƏMİYYƏTİNƏ VƏ CAMAATINA  ÇATA BİLSİN.  (Şüalar, 509)      

2

 

Cənabı Haqq bir an içərisində yer ilə göy arasındakı aləmi buludlarla doldurub boşaltdığı kimi bir saniyədə dənizin fırtınalarını dindirər və baharın içində  yay mövsümünün əlamətlərini, yayda isə bir qışın fırtınasını icad etdiyi kimi,  QADİRİ ZÜLCƏLAL, HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ DƏ, İSLAM ALƏMİ ÜZƏRİNDƏKİ ZÜLM VƏ QARANLIĞI DAĞIDA  BİLƏR VƏ BUNU VƏD ETMİŞDİR, VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ YERİNƏ YETİRƏCƏKDİR.

(Məktubat, İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412)          

62

 

Cənabı Haqq bir an ərzində yer ilə göy arasındakı aləmi buludlarla doldurub boşaltdığı kimi, bir saniyədə dənizin fırtınalarını sakitləşdirər və bahar içində yaz mövsümünü, yazda bir saatda qış fırtınasını icad edən QADİRİ ZÜLCƏLAL, HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ  İSLAM ALƏMİ ÜZƏRİNDƏKİ  ZÜLM VƏ QARANLIĞI  DAĞIDACAQ VƏ VERDİYİ VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ YERİNƏ YETİRƏCƏK. (Məktubat, İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412) 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, əhli beytimdən adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun  mütləq bir kimsə (Hz. Mehdi (ə.s) gələcək, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolu olan yer üzünü ədalət və insafla (mərhəmətlə) dolduracaq. (Əbu Davud və Tırmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani 5. dəri, səh. 365)

 

QİYAMƏTİN QOPMASINA BİR GÜN QALMIŞ OLSA BELƏ, ALLAH MƏNİM ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏCƏK, YER ÜZÜ ZÜLMLƏ  DOLDUĞU  KİMİ,  HZ.MEHDİ (Ə.S) YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Süneni Əbu Davud, 5/92)         

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə Cənabı Allah mütləq zülm və haqsızlıqla, kədərlə doldurduğu yer üzünü düzgünlük və ədalətlə doldurmaq üçün adı atamın adına uyğun gələn məndən Əhli Beytimdən birini… ardı...

 

Risaləyi Nurda seyidlik mövzusu

Birinci Əsas:  Guya mən lovğayam, təkəbbürlüyəm və özümü mücəddid (böyük alim) hesab edirəm. Mən bütün gücümlə bunu rədd edirəm. HƏMÇİNİN MEHDİLİK BƏNZƏTMƏSİNİ HEÇ QƏBUL ETMƏDİYİMƏ GÖRƏ BÜTÜN QARDAŞLARIM ŞAHİDLİK EDƏRLƏR. HƏTTA DƏNİZLİDƏKİ SAVADLI İNSANLAR “ƏGƏR SƏİD MEHDİLİYİNİ ORTAYA ATSA BÜTÜN TƏLƏBƏLƏRİ QƏBUL EDƏCƏK” DEDİKDƏ, SƏİD ETİRAZ ƏRİZƏSİNDƏ QEYD EDİR Kİ: “MƏN SEYİD DEYİLƏM. MEHDİ SEYİD OLACAQ.” BİLDİRƏRƏK, ONLARIN FİKRLƏRİNİ RƏDD ETMİŞDİR. (Şüalar, 14. Şüa, səh, 355 )

55: “HƏZRƏTİ ƏLİ (R.Ə)-IN HƏQİQƏT ELMİNİ ÖYRƏNMƏYİM BAXIMINDAN TƏLƏBƏSİ OLDUĞUM ÜÇÜN MƏNƏVİ ÖVLADI OLA BİLƏRƏM”  DEYƏRƏK ONA RƏVA GÖRÜLƏN MÖVQELƏRƏ LƏYAQƏTİNİN LAYİQ OLDUĞUNU QƏBUL ETMİŞDİR. Mənası heyranedici olan Celcelutiyə qəsidəsində Hz. Əli (r.ə) tərəfindən tərif edilən bir qəsidədə İmam Əli (r.ə)-ın çox cəhətlərlə Risaləyi Nuru açıqlıqlayan işarələrlə, Bədiüzzaman adını Risaləyi Nura verməsindən, mənə əmanət olaraq verilən o adı Risaləyi Nura qaytardığımı yazmışam.

BUNUNLA BİRLİKDƏ, “MƏN DƏ MƏNƏVİ ƏHLİ BEYTDƏN SAYILA BİLƏRƏM” DEMƏKDƏ MƏQSƏDİM ODUR Kİ, BİR QİSİM MÜCTƏHİDLƏRİN, “ONUN AİLƏSİNƏ VƏ SƏHABƏLƏRİNƏ SALAM OLSUN” DUASINDA, “SEYİD OLMAYAN, LAKİN ƏHLİ TƏQVA OLANLAR O DUAYA DAXİLDİRLƏR” DEDİKLƏRİNDƏN O ÜMUMİ DUADA MƏNİM DƏ BİR PAYIM OLMASI ÜÇÜN  XAHİŞANƏ BİR MƏNADIR. Yoxsa o xətalı məna heç ağlıma gəlməmişdir. (Şüalar, 14. Şüa, səh. 358… ardı...