“Mürşid şeyx Seyid Məhəmməd Rəşid həzrətləri belə buyurur: Dövrümüzə görə Nəqşibəndi təriqətindən başqa bütün təriqətlər həmişə müvəqqəti olmuşdur, daimi olmamışdır, yəni zamanla yox olub gedir. Yalnız, Nəqşibəndi qalmış və davam edəcək. İmam Rəbbani buyurdu: NƏQŞİBƏNDİ TƏRİQƏTİ DƏ HZ. MEHDİYƏ QƏDƏR DAVAM EDƏCƏK, ONA ÇATACAQ, GERİ QALAN TƏRİQƏTLƏR YOX OLUB GEDƏCƏK. TƏK NƏQŞİBƏND QALACAQ, HZ. MEHDİNİN ƏLİNƏ KEÇƏCƏK VƏ DAVAM EDƏCƏK.”

 

(Şeyh Seyyid Muhammed Raşid, Sohbetler, səh. 52, İkinci Baskı, Mesut Matbaası, Afyon; Seyyid Abdülhakim El-Hüseyni, Sohbetler, səh. 54, Menzil Yayınları, 2000-İstanbul)

1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

 

Dakkak İbn Zeydi, Cühenidən  belə rəvayət etdi:

“ Mən gördüyüm bir yuxunu Rəsulullah (s.ə.v)-ə danışdım. Bu yuxuda Peyğəmbər (s.ə.v) yeddi pilləli bir minbərin ən üst pilləsində idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜM MİNBƏR BU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDDİ MİN İL DEMƏKDİR. MƏN DƏ ONUN SON MİN İLİNDƏ OLACAĞAM.” (Kitab-ül Burhan Fi Elamet-el Mehdiyy-il Axır zaman, 89)

 

H. 5 — İbni Əbi Xatəm, təfsirində İbni Abbasdan belə rəvayət etdi:

“DÜNYA, AXİRƏT HƏFTƏLƏRİNDƏN BİR HƏFTƏ OLUB, YEDDİ MİN İLDİR VƏ BUNUN ALTI MİNİ İLİ KEÇMİŞDİR.”

 

H. 6 — İbni Abbasdan səhih olaraq nəql edilən belə bir rəvayət vardır.

O dedi : “DÜNYA YEDDİ GÜNDÜR. HƏR BİR GÜN MİN İL KİMİDİR VƏ RƏSULULLAH (S.Ə.V)ONUN SONUNDA GÖNDƏRİLDİ.”

 

H. 4 — Tabarani Kəbirində deyir ki, Əhməd İbn  Nadr əl-Əsgəri və Cəfər İbn Məhəmmədül Fəryabi, (Ravi silsiləsi ilə) Dakkak İbn Zeydi Cühenidən olan rəvayəti belə nəql etmişlər:

“ O dedi ki: MƏN GÖRDÜYÜM BİR YUXUNU RƏSULULLAH (S.Ə.V) DANIŞDIM. BU YUXUDA, PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) YEDDİ PİLLƏLİ BİR MİNBƏRİN ƏN ÜST PİLLƏSİNDƏ İDİ. O BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜN MİNBƏR BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İL ÖMRÜDÜR, MƏN… ardı...

 

…bəli,yüzlərlə  müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən, minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quran həqiqətləri ilə, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, inkişaf edən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xalqı, ümməti, ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA, İSLAM  DİNİNİN,  QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ, BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  QÜSURSUZ ƏDALƏTİNİ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ ÇOX MƏQBUL OLMAQLA BƏRABƏR, ÇOX  LAZIM VƏ LAZIMLI VƏ İCTİMAİ  HƏYATDAKI  PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR. (Şüalar, 510)

5bgeqfm1

 

 

… Bəli, yüzlərlə müqəddəs qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi komandirləri ümmətin başına keçirən və Quranın həqiqətlərinin mayasıyla, imanın nuru ilə və İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ev xalqı,  ƏLBƏTTƏ AXIR ZAMANDA   İSLAM DİNİNİN, QURANİ-KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA, ELANI İLƏ, HÖKMLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN QÜSURSUZ ƏDALƏTİNƏ VƏ HAQQA UYĞUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTƏRMƏK ÇOX MƏQBUL OLMAQLA  BƏRABƏR  ÇOX LAZIMLI, GƏRƏKLİ VƏ İCTİMAİ HƏYATDAKI PRİNSİPLƏRİN GƏRƏYİDİR . (Şüalar, 510)

 

 

1.  ƏLBƏTTƏ AXIRZAMANDA  İSLAM DİNİNİN, QURANI KƏRİMİN VƏ HZ. MƏHƏMMƏDİN SÜNNƏSİNİN CANLANDIRILMASIYLA , BAŞ KOMANDİRLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN  ….. (Şüalar, 510)

“Allahın köməyi və zəfər  gəldiyi zaman; İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman  Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et  və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! ” (Nəsr Surəsi, 1-3)

 

 

 

 Həqiqətən, Biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik. Belə ki, Allah, sənin keçmiş və gələcək (hər) günahını bağışlasın, üzərindəki nemətini tamamlasın və səni düz yola yönəltsin. Allah, sənə “üstün və şərəfli” bir zəfərlə kömək etsin. (Fəth Surəsi, 1-3)

 

 

 İbn Şirin Hz.Əli (r.ə)-dan rəvayət edir ki;  HZ. MEHDİ (ƏS)-IN BAYRAĞI ÜZƏRİNDƏ “BEYƏT… ardı...

 
  1. 1.    HƏQİQƏTİN SƏSİ

27 Mart 1909 

 Hz.Məhəmməd (s.ə.v)-in yolu, şübhə və hiylədən uzaq olduğundan, şübhə və hiyləyə ehyam edən gizləməkdən də müstağnidir. Həm də bu dərəcə böyük, geniş və hər şeyi əhatə edən bir həqiqət, xüsusilə bu zaman əhlinə qarşı heç bir səbəblə gizlədilə bilməz. DƏFƏLƏRLƏ  SÖYLƏYİRƏM Kİ, İSLAM BİRLİYİ HƏQİQƏTİNDƏ OLAN İTTİHADI  MƏHƏMMƏDİ (S.Ə.V)-İN BİRLİK İSTİQAMƏTİ ALLAHIN BİRLİYİNƏ İMAN VƏ ONDAN BAŞQA İLAH OLMADIĞINI TƏSDİQ ETMƏKDİR. ƏHD VƏ ANDI DA İMANDIR. DAXİL OLANLAR  BÜTÜN MÖMİNLƏRDİR. BURDA ƏSAS OLAN, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN SÜNNƏTİDİR. QANUNU, ƏMRLƏRİ, QAYDALARI VƏ ŞƏRİƏTİN QADAĞAN ETDİYİ ŞEYLƏRDİR. BU BİRLİK; ƏNƏNƏ, VƏRDİŞ DEYİL, İBADƏTDİR.

GİZLƏNMƏK, QORXMAQ İKİÜZLÜLÜK ƏLAMƏTİDİR. FƏRZDƏ NÜMAYİŞ YOXDUR. BU ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏRZ VƏZİFƏSİ, İSLAM BİRLİYİDİR. BİRLİYİN HƏDƏF VƏ MƏQSƏDİ, O QƏDƏR UZUN, QOLLARA AYRILMIŞ, HƏR ŞEYİ ƏHATƏ EDƏN, QƏRAR YERLƏRİNİ VƏ İSLAMIN İBADƏT YERLƏRİNİ BİR-BİRİNƏ BAĞLAYAN NURANİ BİR SOYU HƏRƏKƏTƏ GƏTİRMƏKLƏ, ONUNLA BAĞLANMIŞ OLANLARI XƏBƏRDAR ETMƏ VƏ YÜKSƏLMƏ YOLUNA BİR İSTƏK VƏ VİCDANİ ƏMR İLƏ SÖVQ ETMƏKDİR. BU BİRLİYİN YOLU SÖHBƏTDİR.

DÜŞMƏNLİYİMİZ İSƏ, CƏHALƏTƏ, İKİÜZLÜLÜYƏ VƏ MÜNAFİQLİYƏDİR.  MÜSƏLMAN OLMAYANLAR ƏMİN OLSUNLAR Kİ, BU BİRLİYİMİZ, BU ÜÇ XÜSUSİYYƏTƏ QARŞI ÇIXMAQDIR. MÜSƏLMAN OLMAYANA QARŞI HƏRƏKƏTİMİZ RAZI SALMADIR. ÇÜNKİ ƏSAS MƏQSƏDİMİZ ONLARA  İSLAMİYYƏTİ SEVİMLİ VƏ UCA GÖSTƏRMƏKDİR.… ardı...