Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in şəmaili şərifi

O elçi ki, qüvvətlidir, Ərşin sahibi yanında böyük hörmət sahibidir, orada itaət ediləndir, etibarlıdır. (Təkvir surəsi, 20-21)

Bu həftə, insanlar üçün son peyğəmbər olaraq göndərilən, Allahın ən son Haqq Kitabını vəhy etdiyi, gözəl əxlaqı, təqvası, Allaha olan yaxınlığı ilə insanlara örnək etdiyi, Allahın dostu, Rəbbimizin Qatında üstün məqamı olan, möminlərin də dostu, ən yaxını və vəlisi peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd (s.ə.v.)-in 1433-cü ildə ad gününü qeyd edirik.

020_005

Hal-hazırda insanlar, xüsusilə də gənclər bir çox insanı özlərinə örnək götürür, onların rəftar və danışıqlarını, üslublarını, geyim tərzlərini təqlid edir, onlar kimi olmağa çalışırlar. Ancaq bu insanların böyük əksəriyyətinin doğru yolda olmadıqları kimi, rəftar və əxlaq gözəlliyinə də sahib deyildirlər. Bu səbəblə, insanları doğru olana, ən gözəl əxlaq və rəftara meylləndirmək çox zəruri bir məsuliyyətdir. Bir müsəlmanın, rəftarını və əxlaqını nümunə götürdüyü, bənzəmək üçün səy göstərdiyi şəxs, Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) olmalıdır. Allah bunu bir ayəsində belə bildirir:

Allahın Elçisi sizlərə – Allaha və Axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. (Əhzab surəsi, 21)

Bu səbəblə, Hz. Məhəmmədin (s.ə.v.)-in gözəl xüsusiyyətlərini tanımaq, onu nümunə götürmək hər müsəlman üçün bir vəzifədir.

Quran ayələri ilə yanaşı, səhabələrdən köçürülən izahlı nümunələrdə də peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-lə bağlı bir çox məlumat var.… ardı...

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN GÖZƏL HƏYATI

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyatının hər anında, möminlər üçün çox gözəl nümunələr var. Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in səhabələriylə olan söhbətləri, onlara xitabları, zarafatları, uşaqlara olan sevgi və marağı, xanımlarına qarşı ədalətli, mehriban rəftarı, həm ailəsi, həm də, bütün müsəlmanlar üçün nümunə olması, gülər üzü, sevinci, canlılığı, möminlərə olan düşkünlüyü və şəfqəti, gözəl əxlaqın və ideal insan modelinin əhəmiyyətli bir nümunəsidir. Bu hissədə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, Allahın razı olduğu gözəl həyatından nümunələr veriləcək.

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.ə.V) GÜLƏRÜZLÜ İDİ və gülərüzlü olmağı tövsİyə edərdİ:

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) üzərindəki ağır məsuliyyətə və qarşılaşdığı hər cür çətinliklərə baxmayaraq, son dərəcə Allaha təvəkkül edən, təslim olan və sakit bir insan idi. Həyatının hər anında imanın sevinci və şövqü içində idi. Bu, həm iman sevinci, həm də, gözəl əxlaqı ilə daim gülərüzlü və səmimi bir rəftarı var idi. Səhabələr, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu halını belə izah etmişlər:

“Savadsızlara özlərindən elçi göndərən Odur. (Elçi) onlara (Allahın ) ayyələrini oxuyar, onları (pis əməllərdən) təmizləyər, onlara Kitabı və Hikməti öyrədər. Halbuki, onlar əvvəllər açıq-aydın azğınlıq içində idilər”  (Cümə surəsi, 2)

 

Hz. Əli (r.ə): “Onun gülərüzlü olması və hər kəsə nəzakətli davranışı sanki, onu xalqa bir ata etmişdir. Hər kəs onun yanında və nəzərində bərabər idi.”

Allah Elçisi daim gülərüzlü, yumşaq… ardı...

 

İslam dininin çətin olduğu haqqındakı səhv fikirlərin ən böyük səbəblərindən biri məlumatsızlıqdır.

Islam dini3

Zamanımızda insanların bir hissəsi Quran ayələrində bildirilən həqiqətlərdən, axirət həyatının varlığından, cəhənnəm əzabından, bənzərsiz cənnət nemətlərindən və Rəbbimizin müxtəlif mövzulardakı öyüdlərindən xəbərsiz bir həyat yaşayırlar. Halbuki, Quran, insanların oxumaları, içindəki hikmətləri və həyatın əsl məqsədini öyrənmələri üçün endirilmişdir. Quranda … “Mənə əmr olunub ki, müsəlman olum və Quran oxuyum!”… (Nəml surəsi, 91- 92) şəklində buyrulmuşdur.

 

Quranı oxumaq və həmişə Quran əxlaqına uyğun davranmaq, bir müsəlmanın ən əhəmiyyətli məsuliyyətlərindən biridir. Quran açıq-aşkardır və hər oxuyan ayələri qavraya bilər. Lakin yalnız Allahın hidayət verdiyi kəslər Quran əxlaqını bütün həyatlarında tətbiq edə bilərlər. Allah, könüldən Özünə yönələn səmimi qullarına hidayət nəsib edəcəyini bildirmişdir. İnsanların Quran ayələrini anlaya bilməyəcəkləri şəklində bir yalanla ortaya çıxanlar isə, bir çox insanın Quranı oxuyub, Rəbbimiz olan Allaha yönəlməsinə, Quran əxlaqına görə yaşamasına mane olmağı məqsəd qoymuşlar. Halbuki, Allah ayələrinin son dərəcə açıq və aydın olduğunu Quranın bir çox ayəsində bildirməkdədir:

 

“Biz sənə aydın başa düşülən dəlillər nazil etdik ki, onları da yalnız fasiqlər inkar edərlər.” (Bəqərə surəsi, 99)

 

“Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir dəlil gəldi və Biz sizə parlaq bir nur (Quran) nazil etdik. ” (Nisa surəsi, 174)

 

Allahın insanlar… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın alnı parlaq olacaq

Əbu Səid əl-Hudri, Allahın Elçisi (s.ə.v)-dən nəql edir : “Şübhəsiz Uca Allah mənim nəslimdən və Əhli Beytimdən … parlaq alınlı birini çıxardacaq, beləcə o da yer üzünü ədalət, rifah və iqtisadi bərabərlik ilə dolduracaq.

(İkdüd Dürer fi Əkbər-i Muntazar, səh. 101)

32a

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çiyinləri arasında tünd rəng bir ləkə (xal) olacaqdır

… İmam Məhəmməd Bəkir (ə.s) və ya İmam Cəfər-i Sadiq (ə.s) demişdir ki: Hz. Mehdi (ə.s)-ın iki əlamət vardır, Qaim (ə.s) başında bir ləkə (xal) olacaq, çiyinlərinin arasında reyhan yarpağına oxşar tünd rəngdə bir ləkə (xal) olacaq.”

[Qeybəti-ül Numani]

 

41

Bir başqa hədisdə Həzrəti Əli (ə.s) təkrar İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edir: “… SAĞ DİZİNDƏ BİR XAL VARDIR. “

[Yenabi-ül Məvəddə, s. 423]