Onu satın alan bir Misirli arvadına: “Ona yaxşı bax. Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək dedi. Beləliklə Biz, Yusifi yer üzündə (Misirdə) yerləşdirdik . Ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Yusuf Surəsi, 21)

 

Yusifi yer üzündə (Misirdə) yerləşdirdik . ….

…məkkənna li yusifə fîl ardı…

Şəddəsiz: 1419/1999

19

 

Duxan surəsinin 17-ci ayəsinin əbcəd hesabı 2022- ci ilə işarə edir

And olsun ki, Biz onlardan əvvəl Firon qövmünü imtahana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər (Musa) gəlmişdi. (Duxan surəsi, 17)   

Ərəbcə oxunuşu:

Və ləkad fətənna kabləhum qövmə firavnə və caəhum rəsulun kərim (kərimin).

Və      ləkad   fətənna kabləhum   qövmə     firavnə  və   caəhum

6 +    134    +  531    +   177  + 146  +   406  +   6  +   50   +

rəsulun      kəriymun

296     +     270  =  2022 (Şəddəsiz)

1

 

 “De: “Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür!” (Ənam surəsi, 162)        

Ərəbcə Oxunuşu:

Qul       innə       salatiy     və        nusukiy      və         mahyayə       və        məmatiy

lilləhi      Rəbbi     əlaləmiynə

130  + 101 +      531 +   6 +      140     + 6 +       69       + 6 +     491     + 95 + 204 +   232 =  2011 (şəddəli)

3 (2)

 

ALLAHA İTAƏT EDİN, PEYĞƏMBƏRƏ DƏ İTAƏT EDİN VƏ ÇƏKİNİN. ƏGƏR ÜZ ÇEVİRSƏNİZ, BİLİN Kİ, ELÇİMİZİN VƏZİFƏSİ, ANCAQ AÇIQ-AŞKAR BİR TƏBLİĞDİR.  (Maidə surəsi, 92)     

Və ədiullahə və ədiur rəsula vahzəru, fə in təvəlləytum faləmu ənnəma ala rəsulinəl bəlağul mubin (mubinu).

Fə  ialəmuu ənnəma ala  rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

 

80 +  148   +   92    + 110 + 347   +  1064   + 133 = 1974 (Şəddəsiz)

80 +  148   +  142   + 110 + 347   +  1064   + 133 = 2024 (Şəddəli)

Şəddəsiz: 1974

Şəddəli: 2024

 0033

 

Tövbə surəsinin 26-cı ayəsində keçən”Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi…”ifadəsinin əbcəd dəyəri 1988 və 2058-ci illərini verir

Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi, sizin görmədiyiniz orduları endirdi və inkar edənləri əzablandırdı. Bu, inkarçıların cəzasıdır.”(Tövbə surəsi, 26)          

Summə ənzəlallahu səkinətəhu ala rəsuluhi və aləl mumininə və ənzələ cunudən ləm tərəv ha və azzəbəlləzinə kəfəru və zalikə cəzaul kafirin(kafirinə).

Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq və rahatlıq nazil etdi…”

Summə ənzəlallahu səkinətəhu ala  rəsuluhi və aləl mömininə

Summə   ənzələ  Allahu səkiynətəhu   ala   resulihi   və   ala

540     +    88   +    66   +      545       +  110 +   301   +  6 + 110 +

580     +    88   +    96   +      545       +  110 +   301   +  6 + 110 +

əlmuminiynə

222   =  1988 (Şəddəsiz)

222   =  2058 (Şəddəli)

Şəddəsiz : 1988

Şəddəli : 2058

3%20(2)