Rəsulullah (s.ə.v) Ammar ibn Yasirə belə buyurmuşdur: “Onun uzun bir gizliliyi olacaq ki, bir sıra insanlar bu dövrdə imanlarını itirəcək, digər bir qrupu isə imanlarını qoruyacaqlar. O, (Hz. Mehdi (ə.s)) axır zamanda çıxıb yer üzünü ədalətlə dolduracaq. O, (Hz. Mehdi (ə.s)) ALLAH  KƏLAMININ ŞƏRHİ  ÜÇÜN DÖYÜŞƏCƏK, NECƏ Kİ, MƏN ALLAHIN KƏLAMININ TƏHVİLİ (ŞƏRHİ VƏ AÇIQLANMASI) ÜÇÜN DÖYÜŞÜRDÜM. Ey Ammar, O,  xalqın mənə ən çox bənzəyəni olacaq.” (KifayƏtül Əsər, İlzamın Nəsib, c. 1, s. 98)

egi6

 

Hz. Mehdi ilə bağlı hədisləri rəvayət edən səhabənin sayı əllidən çoxdur. Bu səhabələrdən bəziləri bunlardır:

 

1.    Ənəs İbni Malik

2.    Katade

3.    Hz. Aişə

4.    Əbu Hureyrə

5.    İmran ibn Hüseyn

6.    Nafi ibn Utbə

7.    Əbu Bərzə

8.    Hüzeyfə ibn Əsir əl Qıfari

9.    Keysan, Osman ibn əl-As

10.    Cabir ibn Abdillah

11.    Əbu Ümamə

12.    İbn Məsud

13.    Abdullah ibn Əmir

14.    Səmürə ibn Cündüp

15.    Nəvvas ibn Səman

16.    Əmir ibn Avf

17.    Hüzeyfə ibn əl-Yəman

18.    Əbul Əşas əs-Sənani

19.    Əbu Umamə əl-Bahili

20.    Əbud Dərdə

21.    Əbu Rəfi

22.    Əbu Səid Əl-Hudri

23.    Əbu Malik əl-Qıfari

24.    Rəbi İbni Ənəs

25.    Şəhribni Həvşəb

26.    Amman ibni Yasir…

2

 
Allahın yaratdıqlarından ən çox sevmədiyi iki adam: Birisi dəlalətə düşmüş, doğru yolda getməkdən imtina etmiş, həqiqi yoldan azmış, başıboş bir hala gəlmişdir. Sonradan uydurulan şeyləri tərifləyər,  onlarla əylənər, xalqını da azğınlığa sürükləyib yoldan çıxarar.  Özünə uyub azanlar üçün bir fitnədir, özündən əvvəlkilərin yolundan azmışdır. Yaşayarkən də, ölümündən sonra da özünə uyanları azdırar. Həm başqalarının günahlarını, həm də öz günahlarını daşıyır. O birisi də, məlumatsızlığı, cahilliyi nəfsində yığmış kəsdir ki, məlumatsızların, cahillərin yollarını azdırar. Uzlaşdırmada kordur, haqqı görmür. Tanımayanlar ona mütəfəkkir (düşünən) adını qoyarlar. Halbuki, məlumatdan xəbəri belə yoxdur. Gecəni səhərə qədər oyaq qalıb xeyri az olan şeyləri toplamışdır. Sonunda murdar, iylənmiş suyla qarınını şişirər, dəyərsiz şeyləri yığar və yığdıqlarını  xəzinə zənn edər. İnsanların arasında,  özündən başqalarını şübhəli şeylərdən qurtarmağı vəzifəsi bilərək hökm verməyə çalışar. Barəsində bilmədiyi şeylər haqqında  soruşulduqda axmaq sözlər deməyə başlayar. Özü şübhə içində ola-ola qəti hökm verər və düşdüyü hal, hörümçək toruna düşmüş ağcaqanada bənzər. Verdiyi hökmün doğru və ya səhv olduğunu özü də bilməz. Doğru hökm veribsə, səhv olmasın deyə qorxar, səhv hökm veribsə, doğru olmasını ümid edər. Məlumatsızdır, məlumatsızlıq zülmətində  səndələyərək yeriyib gedər. Heç bir məlumata diş vurmayıb (maraqlanmayıb), dişi… ardı...

 

Sələmə ibn Züfər belə deyir: “Bir gün Xüzəyfənin yanında “Hz. Mehdi (ə.s) qiyam etmişdir” deyiləndə, Xüzəyfə belə dedi: “Əgər Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edibsə, sizlər Rəsulallah (s.ə.v)-in zamanına yaxın kəslərsiniz və səhabələr hələ aranızda yaşayırsa, o halda həqiqətən xoşbəxt və səadət əhli kəslər olarsınız. AMMA XEYR, BU DOĞRU DEYİL, MEHDI (Ə.S), INSANLARIN PİSLİK, CİNAYƏT VƏ ZÜLMDƏN BEZDİYİ VƏ HEÇ BİR QEYB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN QƏDƏR ƏZİZ VƏ SEVGİLİ OLMADIĞI BİR ZAMANDA QİYAM EDƏCƏKDİR.” (əl-Havi, c. 2, s. 159)

mdyqxhj5qg1

 

“Bizdən olan haqq üzrə Qaim (Hz. Mehdi (əs)) qiyam etmədikcə əsla qiyamət qopmaz. Bu da Allahın icazə verdiyi bir zamanda olacaqdır. Ona inanan xilas olar, ondan geri qalan isə həlak olar. Ey Allahın qulları, Allahdan qorxun, MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR EDƏNDƏ, HƏR ŞEYİ BİR KƏNARA BURAXIB MÜMKÜN OLAN HƏR VASİTƏYLƏ ONA TƏRƏF QAÇIN. ÇÜNKİ, O ALLAHIN XƏLİFƏSİ VƏ MƏNİM QƏYYUMUMDUR.” (Biharül-Ənvar, c. 51, s. 65; İsbatül Hüdad, c. 6, s. 382)

images1