Səba surəsi, 18-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Onların  yurdu ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında (biri digərindən) görünə bilən şəhərlər yaratdıq, orada gediş-gəliş imkanı yaratmışdıq. Onlara belə dedik: “Gecələri-gündüzləri (istədiyiniz vaxt) orada arxayın gəzib-dolaşın!”. Əbcədi 2023-cü il tarixini verir, bu ayə İstanbula işarə edir, Allahualəm. Çünki bir şəhərdən digər şəhərin göründüyü yer İstanbuldur. Çünki İstanbulun hər mahalı bir şəhərdir. Hamısı bir şəhərdir. “Orada gediş-gəliş yaratmışdıq”. Yəni geniş prospektlər, yollar salınmışdı. “Gecələri-gündüzləri orada arxayın gəzib-dolaşın” (dedik).” Bu, 2023-cü ildə olacaq, inşaAllah.

images (5)

 

Zuxruf surəsi, 61,66, 68-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. İsa (ə.s)-la bağlı ayədir.

61-ci ayə: “Şübhəsiz ki, o, (İsanın zühuru) qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!”. Əbcədi 2026-cı il tarixini verir, maşaAllah.

 

62-ci ayə: “Şeytan sizi (Allahın yolundan) çıxartmasın. Həqiqətən, o, sizin üçün açıq-aydın bir düşməndir”.

“Şeytan”, yəni dəccal, sizi darvinist, materialist etməsin. “Həqiqətən o, sizin üçün açıq-aydın bir düşməndir.”

 

63-cü ayə: “İsa açıq-aşkar möcüzələrlə gəldiyi zaman dedi:” İsa (ə.s) inşaAllah Quran ilə gələcək,Həqiqətən, mən sizə hikmətlə gəlmişəm, həm də ixtilafda olduğunuz” baxın, təslis inancı, azğınlıqlar “bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”.

 

64-cü ayə- “Şübhəsiz Allah, O, mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir; belə olan halda Ona qulluq edin. Bu doğru yoldur”.

 

65-ci ayə: “Sonra, içərilərindən bəzi təriqətlər ixtilafa düşdülər. Artıq acı bir günün (qiyamət gününün) əzabından vay o zülm edənlərin halına!”. Ayənin ikinci cümləsində qiyamətdən bəhs olunması, hz.İsa (ə.s)-ın axırzamanda gələcəyinə işarə edir. Ayənin məzmunundan aydın olur.

 

66-cı ayə: “Onlar özləri də bilmədən qəfildən başlarının üstünü alacaq o saatdan (qiyamət saatından) başqasınımı gözləyirlər?!Onlar heç təxmin etmədikləri tarixlə,… ardı...

 

Axirətdə soruşulacaq Quran ayələri

ADNAN OKTAR: Məsələn, baxın, Ali-İmran surəsi, 103-cü ayədə Allah Təala buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın. Dağılıb ayrılmayın”. Yoldaş mənə deyir ki, “Axırzamanda mehdiyyəti izah edirsiniz, islamı izah edirsiniz, axirətdə bunları bizdən soruşacaqlarmı?”. Ona axirətdə soruşulacaq sualları söyləyirəm. Ali-İmran surəsi, 103-cü ayə “Allahın ipinə hamınız möhkəm sarılın. Dağılıb ayrılmayın”. Adam oraya yellənərək gələcək və: “Mən Allahın ipinə də sıx sarılmadım, dağıldım, parçalandım”deyəcək. Dağılma, parçalanma nədir? Bölünmədir, ayrılmadır. Anti-Mehdi hərəkət deməkdir. Axirətdə bunun cavabını verəcəksən. Verə bilmədiyin halda nə edəcəksən?

 

Ali-İmran surəsi, 104: “(Ey müsəlmanlar!) İçərinizdə (insanları) yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun. Bunlar (bu camaat), həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.” Bu birlik hz. Mehdi (ə.s) qrupudur, mehdiyyətdir. Belə bir birliyə kömək etmisənmi? Allah bunu soruşduğunda nə deyəcəksən? Bax, deyir ki; “yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun .”Bu birlik məni maraqlandırmadı” desən, axirətdə vəziyyətin nə olacaq? Açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra, bir-birindən ayrılan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın! Onlar böyük bir əzaba düçar olacaqlar.” (Ali-İmran surəsi, 105).

Sən məzhəblərə, təriqətlərə parçalanmısan, ayrılmısan, təriqətlər içində yenə qruplara, qruplar içində yenə qruplara… ardı...

 

Məryəm surəsi, 52-64-cü ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Biz (Musanı) Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və onu (özü ilə) gizlicə danışmaq üçün yaxınlaşdırdıq”. “Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq” baxın, sağ tərəfdən. Burada xüsusi bir ayrıntı var. Və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İsmaili də yada sal! O öz vədinə sadiq və bir elçi, bir peyğəmbər idi. O öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı.  (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İdrisi də yad et! O, həqiqətən, büsbütün doğru danışan kimsə (siddiq) – bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama (cənnətə) qaldırdıq.  Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yaqubun) nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir.

Onlar Rəhmanın (Allahın) ayələri özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar. İdris Adəmin, Nuh İdrisin, İbrahim Nuhun (və ya Nuhun gəmisində olanlardan birinin), İsmail, İshaq, Yaqub İbrahimin nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və İsa isə Yaqubun nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi”. Burada axırzamana, dəccaliyyətin dövrünə işarə edilir. Baxın: “Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Bunlar azğınlıqlarına görə cəzalandırılacaqlar”. Şəhvət… ardı...

 

Zumər surəsi, 22-38-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, açdığım səhifə Zumər surəsi çıxdı.

 

Allah buyurur: “Məgər Allahın köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi?”. Bu ayənin əbcədi şəddəsiz 1990-cı il, şəddəli 2022-ci il tarixini verir. “Lakin Allahın zikrinə qarşı ürəkləri sərt olanların vay halına”. Yəni eqoizm, lovğalıq hissinə qapılıb: “Mən çox mədəniyəm, marksist fəlsəfəni, başqa fəlsəfələri, darvinizmi, materializmi bilirəm, buna görə hər şeyə təpədən baxıram” deyənlərin vay halına. Allah Təala nə deyir? “Lakin Allahın zikrinə qarşı ürəkləri sərt olanların vay halına. Məhz onlar açıq-aydın azmışlar”, yəni ictimai və açıq pozğunluq içindədirlər“. Allah sözün ən gözəlini bir-birinə bənzər, təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi.”

Yəni Quranı mükəmməl endirdi. “Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər”. Yəni əgər Allahdan qorxursa, Quran oxuyarkən onların dəriləri ürpəşər. Qeyri-adi dərəcədə həyəcanlanarlar, çox təsirlənərlər. “Allahın zikrindən sonra dəriləri və ürəkləri yumşalar, sakitləşər”. “Allahın zikrindən sonra”, həyəcanlandıqları vücudlarında da hiss edilər, bundan əlavə “qəlbləri” deyilir. Sevimli, mehriban, lovğalıq hissindən təmizlənmiş, şəfqətli, hadisələrə sağlam fikirlə baxan bir insan şəklinə düşərlər. Baxın, “dəriləri və ürəkləri yumşalar, sakitləşər”. Ürəyin yumşalması ilə sakitləşməsi fərqli şeylərdir. Ürək yumşalıb sakitləşəndə insan mülayim olar. Məqbul və mehriban bir insan olar. O zaman Allahı… ardı...