Hz. Əbu Hureyrə (r.ə) Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu  izah edir:

“GÜNƏŞ BATDIĞI YERDƏN ÇIXMADIQCA QİYAMƏT QOPMAZ. QƏRBDƏN ÇIXANDA İNSANLAR GÖRƏR VƏ HAMISI DA İMAN EDƏR. ANCAQ DAHA ƏVVƏL İNANMAMIŞ VƏ YA İMANIN ŞÖVQÜ İLƏ XEYR QAZANA BİLMƏMİŞ OLAN HEÇ KİMƏ BU İMAN FAYDA ETMƏZ.”

(Buxari, Rikak 39, İstiska 27, Zəkat 9; Müslim, İman 248, (157); Əbu Davud, Məlahim 12, (4312) Kutubi- Sitte Tercüme ve Şərhi, Akçağ Yayınları: 14/324.))

 

 

“Günəş qərbdən çıxacaq, insanların hamısı iman edəcəklər, ANCAQ DAHA ƏVVƏL İMAN ETMƏYƏNLƏRİN  İMANLARI ÖZLƏRİNƏ BİR FAYDA VERMƏYƏCƏK.”

(Təcridi Sarih Tərcüməsi, XII 307; Müslim, Fiten, 118)

 

“GÜNƏŞ QƏRBDƏN ÇIXDIĞI VAXT ÜRƏKLƏR, İÇİNDƏ ƏVVƏLDƏN DAŞIDIQLARI ÜZRƏ MÖHÜRLƏNƏR, QORUYUCU MƏLƏKLƏR ARTIQ KƏNARA ÇƏKİLƏR. MƏLƏKLƏRƏ HEÇ BİR ƏMƏL YAZMAMALARI ƏMR EDİLƏR“.  (Kutubi- Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/324-327)

 

BƏDİÜZZAMAN HƏZRƏTLƏRİ GÜNƏŞİN QƏRBDƏN ÇIXMASI İLƏ BİRLİKDƏ TÖVBƏ QAPISININ DA BAĞLANACAĞINI İZAH EDİR

 

İman və məsuliyyət ixtiyar dairəsində bir imtahan, bir təcrübə, bir müsabiqə (yarışma) olduğuna görə, pərdəli, dərin, tədqiq (araşdırma) və təcrübəyə möhtac olan nəzəri məsələləri əlbəttə açıq şəkildə olmaz və hər kəs istər-istəməz təsdiq edəcək dərəcədə zəruri deyil. Necə ki, Əbu Bəkr kimilər ən uca olanına çıxarlar… ardı...

 

 

1) TirmizininSünenində 3-ü

2) Əbu Davudun Sünenində 8-i

3) İbn-Macənin Sünenində 8-i

4) Əhməd ibn Hənbəlin Müsnədində 12-si

5) Əbdülrəzzaq ibn Həmmamın əl-Musannəfində 8-i

6) İbn Əbi Şeyxənin el-Musannəfində 14-ü

7) İbn Hibbanın Səhihində 7-si

8) Heysəminin Zəvaidində 20-si

9) Suyutinin  Camius-Karında 8-i

10) əl-Müttəqi əl-HindininKenzül-Ummalında 59-u

11) Hakimin Müstedrekində 12-si

12) Deyləminin əl-Firdevsində 7-si

13) Darekutninin Sünənində 1-i

olmaqla, bu qaynaqlarda Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar cəmi 159 etibarlı hədisi-şərif  var.

 

Bundan əlavə böyük İslam alimlərindən,

İbn Kəsr 3,

Hafiz Busuri 2,

Zehebi 5,

Munziri 1,

Azimabadi 6,

Elbani 6 etibarlı hədisi-şərifə əsərlərində yer vermişlər.

 

Bunlar  Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar hədislərin tapıldığı etibarlı qaynaqların yalnız bir qismidir. Bunların xaricində də bir çox etibarlı qaynaqda Hz. Mehdi (ə.s) mövzusundakı hədislər və şərhlər vardır.

 cicek1