A0003Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətləri Hz. İsa ( ə.s )-ın şəxsi-mənəvi deyil

Səid Nursi həzrətləri Risaləi-Nur Külliyyatında yaşadığımız Axırzamanda hz. İsa (ə.s)-ın ŞƏXS OLARAQ yenidən dünyaya gələcəyini, dəccalın fitnəsini təsirsizləşdirəcəyini, İsəviliyin degenerasiya olmuş düşüncə və inanclardan təmizləyəcəyini və İsəviliyin müsəlmanlığa tabe olaraq İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olacağını qeyd edir. Risalə-i Nurun heç bir yerində hz. İsa (ə.s)-ın şəxsi-mənəvi olaraq gələcəyi deyilməmişdir. Ustad Həzrətləri Osmanlıca, ərəbcə və türkcəyə hakim çox gözəl və hikmətli izah etmə üslubuna sahib bir şəxsdir. Əgər hz. İsa (ə.s)-ın şəxsi-mənəvisinin Axırzamanda vəzifəli olacağını düşünsəydi, bunu açıq və dəqiq şəkildə ifadə edərdi. Ancaq Qurana və hədislərə uyğun olaraq Bədiüzzaman Həzrətləri hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin bu əsrdə dünyaya gələcəyini söyləmişdir. Hz. İsa bu əsrdə gələcək, hz. İsa (ə.s)-a tabe olanların yaratdığı bir şəxsi-mənəvisi olacaq və bu şəxsi mənəvinin başında da hz. İsa (ə.s) şəxsən dayanacaq.

Səid Nursi Həzrətləri hz. İsa (ə.s)-dan KƏS, CİSMİ-BƏŞƏRİ, ŞƏXS kimi sifətlərlə bəhs edərək onun şəxsi-mənəvi deyil bir bəşər, insan olduğunu çox açıq, şübhələnməməyə əsas verməyən şəkildə dəfələrlə ifadə etmişdir:

1 ) … səmai-dünyada (göylər aləmində) cəsədi ilə (insani bədəni ilə) OLAN VƏ HƏYATDA OLAN HƏZRƏTİ İSA , bəlkə, aləmi-axirətin (axirət aləminin) ən uzaq küncünə getsəydi və həqiqətən ölsəydi, yenə belə bir nəticəi-əzm (böyük… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s)-ın gəlməyəcəyini söyləyənlərin bu səhv düşüncədə olmaqlarının bir səbəbi  də, İslamda bir xilaskar gözləntisi olmadığı iddiasıdır.

Allah tarix boyu insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəçiliyi ilə doğru yolu göstərmişdir. Bəzən də insanların din əxlaqından uzaqlaşdıqları, pozulma və degenerasiyanın yayıldığı dövrlərdə Rəsul hökmündə təbliğ edənlər göndərərək insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxartmışdır. Hər əsrin əvvəlində bir mücəddidin gələcəyi hədislərdə belə xəbər verilir:

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:
“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin dinini bidatlardan (dinin əslində olmayan sonradan əlavə edilmiş batil inanclardan) təmizləyən, yeniləyən (elm sahibi) bir şəxs göndərər.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

İmam Rəbbani Həzrətləri isə belə deyir:

“HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ  bu ümmətin din alimlərinin arasından BİR MÜCƏDDİD ÇIXACAQ və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsini) canlandıracaq. (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Necə ki, Quranda da, darlıq və çətinlik içində olan insanların Allaha, onlar  üçün bir xilaskar  və qoruyucu göndərməsi üçün dua etdikləri xəbər verilmişdir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” – deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa Surəsi, 75)… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mübarizəsi və qarşılaşacağı çətinliklər

Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyinə əsasən axırzaman əxlaqi degenerasiyanın, aclıq və yoxsulluğun artacağı, anarxiya, terror, qarışıqlıq və qarşıdurmalara görə insanlığın həyatını qorxu və narahatlıq içində yaşayacağı bir dövrdür.

Dünya səviyyəsində cinayətlərin, intiharların və qırğınların olduqca artdığı, saxtakarlığın, fırıldaqçılığın, ədalətsizliyin hökm sürdüyü bir zamandır.

Axırzamanda bütün haramlar halal sayılacaq, dünya səviyyəsində hər cür azğınlıq açıq şəkildə tətbiq olunacaqdır. İnsanlar Quran əxlaqından mümkün qədər uzaqlaşacaq, bunun nəticəsində də sevgisizliyin, mərhəmətsizliyin və eqoizmin hakim olduğu bir dünya yaranacaqdır.

Allah açıq şəkildə inkar ediləcək (Allahı tənzih edirik) və insanları Allah inancından uzaqlaşdıra bilmək üçün ateizm, materializm və darvinizm kimi azğın ideologiyalar elmi araşdırma kimi göstəriləcəkdir. Dünyada iman edən insanlar çox az sayda olacaq və inanclarına görə böyük bir zülm, təzyiq və əziyyətə məruz qalacaqdırlar.

Bəli, hz. Mehdi (ə.s) belə çətin zamanda ortaya çıxacaq və fikri mübarizəsini belə bir mühitdə davam etdirəcəkdir. Axırzamanın bu çətin şərtlərində hz. Mehdi (ə.s) da keçmişdə göndərilən bütün peyğəmbərlər kimi böhtanlara məruz qalacaq, bir-birindən fərqli əziyyət və çətinliklərlə imtahan olunacaq, inkar edənlərin qurduqları tələlərə sinə gərəcəkdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu mübarizəsini digər peyğəmbərlərin dövrlərindən fərqləndirən isə axırzamanda degenerasiyanın və dinsizliyin, tarixdə görülməmiş şəkildə geniş olması və bütün dünya səviyyəsində yaşanmasıdır. Buna baxmayaraq inkar… ardı...

 

“BİLƏRƏKDƏN ZƏRƏRƏ RAZI OLANA ŞƏFQƏT EDİB LEHİNƏ BAXILMAZ”.

Həqiqətən mən hərçənd, Quranı-Hakimin qüvvətinə istinadən iddia edirəm ki:

“DƏLALƏT ZƏHƏRİNƏ SƏPMƏKLƏ TƏLƏZZÜZ ETMƏMƏK (LƏZZƏT ALMAMAQ) ŞƏRTİ İLƏ, ƏN İNADÇI (TƏRSLİK EDƏN) BİR DİNSİZİ, BİR NEÇƏ SAAT ƏRZİNDƏ RAZI SALMASAM DA, İLZAM ETMƏYƏ (ÜSTÜN GƏLMƏYƏ, MƏĞLUB ETMƏYƏ) HAZIRAM”. LAKİN SON DƏRƏCƏ ALÇAQLIĞA DÜŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLƏRƏK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR, BİLƏRƏK HƏQİQƏTLƏRƏ GÖZ YUMAR, DOĞRUNU YALANA DƏYİŞDİRMƏK DƏRƏCƏDƏ MÜNAFİQLİYƏ GİRMİŞ İNSAN SURƏTİNDƏKİ İLANLARA HƏQİQƏTLƏRİ DEMƏK;

 HƏQİQƏTİN ÖZÜNƏ QARŞI BİR HÖRMƏTSİZLİKDİR… ÇÜNKİ BU İŞLƏRİ EDƏNLƏR NEÇƏ DƏFƏ HƏQİQƏTİ RİSALƏ-İ NURDAN EŞİDİBLƏR VƏ BİLƏ-BİLƏ HƏQİQƏTLƏRİ ATEİST (DİNSİZ, İNANCSIZ) DƏLALƏTLƏRİNƏ QARŞI ÇÜRÜTMƏK İSTƏYİRLƏR. BELƏLƏRİ İLAN KİMİ ZƏHƏRDƏN LƏZZƏT ALARLAR.  (Məktubat, səf. 346)

MÜNAFİQ ETİQADSIZDIR (İMANSIZDIR, İNANCSIZDIR), QƏLBSİZDİR VƏ VİCDANSIZDIR, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ƏLEYHİNƏDİR. (Emirdağ Lahikası səf. 78-79)

Bu zamanda əhli-İslamın ən mühüm təhlükəsi fənn və fəlsəfədən gələn bir dəlalətlə qəlblərin pozulması və imanın zədələnməsidir. Bunun tək çarəsi: Nurdur, nur göstərməkdir ki, qəlblər islah olsun, imanlar xilas olsun. ƏGƏR SİYASƏT TOPPUZU İLƏ HƏRƏKƏT EDİLSƏ, QƏLƏBƏ ÇALINSA (ÜSTÜN GƏLİNSƏ), O KAFİRLƏR MÜNAFİQ DƏRƏCƏSİNƏ DÜŞƏR. MÜNAFİQ KAFİRDƏN DAHA PİSDİR. DEMƏLİ, TOPPUZ BELƏ BİR ZAMANDA QƏLBİ İSLAH ETMƏZ. O VAXT KÜFR QƏLBƏ GİRƏR, GİZLƏNƏR; NİFAQA (MÜNAFİQLİYƏ, İKİÜZLÜLÜYƏ) İNQİLAB EDƏR (ÇEVRİLƏR). (Kastamonu Lahikası, səf. 104)

Gizli münafiqlərin izlədikləri… ardı...

 

Hz.Mehdi (ə.s)-ın peyğəmbərlik yolu ilə hidayətə çatacağını ifadə etmişdir

36.  ÜÇÜNCÜ CİLD, 123-cü MƏKTUB

Bu məktub Nur Məhəmməd Təhari üçün yazılmışdır. Allah Təalaya iki yolla qovuşa biləcəyini bildirilmişdir.

Bismillahir-rəhmanir-rahim. Allah Təalaya həmd olsun və Onun seçdiyi, sevdiyi qullarına salam olsun! İnsanı Allah Təalaya iki yol qovuşdurar: Birincisi, peyğəmbərlərin yaxınlığı kimi olan PEYĞƏMBƏRLİK YOLUDUR ki, insanı əsl həqiqətə çatdırar. Peyğəmbərlər “aleyhimüssalavatü vəttəslimat” və onların səhabələri bu yolla  qovuşmuşdular. Ümmətlərindən səhabə olmayanlar arasından istədiklərini də bu yola qovuşmaqla şərəfləndirərlər. Lakin bunların sayı çox azdır. Bu yolda hər hansı bir vasitə və ya vasitəçi yoxdur. Yəni Allaha qovuşduqdan, çatdıqdan sonra birbaşa Allahdan feyz (elm, irfan, ruzi, nemət) alarlar. Bunu da vasitəçi olmadan, arada pərdə olmadan əldə edərlər.

İkinci yol VİLAYƏT yoludur. Allahın sirr, elm verdiyi kimsələrdir, hansı ki, aralarında  həm təmiz, pak, əsilli-soylu, həm də avam insanlar ola bilər, bütün Övliyalar həmişə bu yoldan qovuşmuşdular. Bu yol, təriqət yoludur. Övliyanın cəzbələri də bu yolun meyarlarındandır. Bu yoldan qovuşanlar bir-birlərinə vasitə və pərdə olarlar. Bu yolda qovuşanların öndəri, ən üstün olanı və o birilərə vasitə olanı həzrəti Əli Mürtəzadır “kərrəməllahu təala vecheh-ül-kərim”dir. Bu yolda gələn feyzlərin qaynağı odur. Rəsulullahdan “aleyhi və əla əlihissəlatü vəssələm” gələn feyzlər, bacarıqlar… ardı...