Risalələrin ruhuna tərs düşən şərhlər etmələri

Bu çox əhəmiyyətlidir ki; bəhs edilən Nur tələbələri Ustadın hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s) haqqındakı son dərəcə açıq və dəqiq olan izahlarına çox fərqli izahlar gətirərək öz aralarında fərqli cəbhələr də meydana gətirirlər. Ancaq bu hallarıyla, əslində həm Ustadı, həm də risalələri lazım olduğu kimi anlayıb qavraya bilmədiklərini göstərirlər. Çünki öz aralarında fərqli qruplara ayrılan Nurçulardan bir qismi, Ustad hz. Mehdi (ə.s) idi deyir, bir qismi hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s) daha əvvəl gəldilər və vəfat etdilər deyir, bir qismi də ikisi də vəfat etdi ruhları dabbət-ül Ərzdə toplandı və hal-hazırda  vəzifədədirlər deyir,  bir qismi hz. Mehdi (ə.s) risalələrdir deyərkən, bir qismi də hz. Mehdi (ə.s) gözlə görünməz, çünki şəxsi mənəvidir deyir, bir qismi hz. İsa (ə.s) da, hz. Mehdi (ə.s) da şəxsi mənəvidirlər deyir, son olaraq da bütün bu fikirlərin hamısını bir kənara buraxaraq;

“Axırzamanda tək bir Mehdi deyil, üç ayrı Mehdi çıxacaq və eyni anda zühur edəcəklər, biri siyasət, biri dəyanət, digəri isə səltənət aləmində vəzifələrini yerinə yetirəcəklər” kimi son dərəcə səhv bir fikri irəli sürürlər. Halbuki, ortaya qoyulan bütün bu məntiqlər həm əlaqədar kəslər, həm də eyni düşüncəni müdafiə edən digərləri üçün utanc vasitəsidir. Çünki… ardı...

 

Əhəmiyyətli məsələlərdən biri də budur ki, bəzi nur tələbələri, Ustadın hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edərkən istifadə etdiyi Mehdi və Mehdi Ali-Rəsul sözlərini bir-birindən ayrı mənada ifadə etmiş kimi iddia edirlər. Mehdi sifətinin Mehdi Ali-Rəsul sifətindən daha aşağı bir məqamı kimi ifadə edirlər, çünki Ustadın bəhs etdiyi Mehdi Ali-Rəsul ifadəsində keçən “Rəsul” sözünün “əsər verilən” yəni əsərə sahib çıxacaq, əsərdən istifadə edəcək olan şəxs mənasında olduğunu bildirir. Buna görə də İmam Rəbbani Həzrətləri, Gilani Həzrətləri, Mövlana Xalid və Ustad Həzrətləri “əsərin sahibi olan mücəddidlər” ifadə etdiyini iddia etmişdirlər. Axırzamanın Mehdisi isə Ustadın hazırladığı əsərlərdən faydalandığına görə əsər sahibi ola bilməyəcək, bu səbəblə də Mehdi peyğəmbər olmayacaq.

 

Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədisi-şəriflərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın əlində öz hazırladığı böyük əsərlərinin olacağı və inkar edənlərə qarşı bu nəhəng əsərlərlə fikri bir mübarizə aparacağı bildirilmişdir:

 

Mən əsfarla (böyük kitablarla) mübarizə etmədikcə dünya getməz (qiyamət qopmaz) … Onlarla fikri mübarizə etmək üçün Allah yolunda döyüşən, laimin levmindən (yəni başqasını pisləyən dedi-qodudan, qınayanın qınamasından) möminlərin seçilmişlərindən olan Hicaz əhli yola çıxacaq və KONSTANTİNOPOL  İLƏ  RUMİ  (ROMANI) TƏSBEH VƏ  TƏKBİRLƏ  FƏTH EDƏCƏKLƏR  … O şəhərin divarları bir-bir yıxılacaq… “ (İbni Mace ve Hakim)

 

Yenə İmam Sadiqdən (r.ə)… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın üç vəzifəsini guya 3 ayrı adamın edəcəyi iddiası tamamilə səhvdir

Nurçu qardaşlarımızdan biri Ustadın Axırzamanda zühur edəcək  Hz. Mehdi (ə.s)-ın edəcəyi üç böyük vəzifəsi ilə əlaqədar şərhini son dərəcə təhrif edərək təfsir edir. Ustadın bu ifadələrində Axırzamanda guya üç nəfər hz. Mehdi (ə.s) gələcəyini və Hz. Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, siyasət və səltənət aləmində edəcəyi üç böyük vəzifəsini ayrı-ayrı bu kəslərin yerinə yetirəcəklərini söylədiyini iddia edir. Ancaq bu şərhi nurçu qardaşımızın çox böyük bir yanılma içində olduğunu göstərir. Ustad risalələrin heç bir yerində üç vəzifəni ayrı-ayrı edəcək 3 ayrı Mehdi olacağı kimi bir məntiqdən bəhs etməmişdir.

Əksinə Ustad Əmirdağ Lahikasında Axırzamanın böyük Mehdisinin üç böyük vəzifəsi olacağını, bu üç vəzifəni bir yerdə edə bilmə gücündə və iqtidarında olması səbəbiylə də özünə “Axırzamanın böyük Mehdisi” ünvanı deyiləcəyini ifadə etmişdir:

 

MEHDİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİ

Nurun əhəmiyyətli və çox xeyirli bir şagirdi (tələbəsi) çoxların adına (başqaları adına) məndən soruşdu ki: “Nurun xalis və əhəmiyyətli bir qisim şagirdləri, bir musirranə (israrla) olaraq Axırzamanda gələn ali-Beytin böyük bir mürşidi səni zənn edirlər və o qədər çəkindiyin halda onlar israr edirlər.

Sən də bu qədər musirranə (israrla) onların fikirlərini qəbul etmirsən, çəkinirsən. Əlbəttə onların əlində bir həqiqət və qatı (qəti) bir hüccət (dəlil)… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna aid risalələrdə yeri olmayan, çox səhv izahlar edilir

Son dövrdə bəzi Nurçu məzhəbindən olan qardaşlarımız  Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin  hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi ilə əlaqədar çox açıq bəyanlarında son dərəcə səhv şərhlər edirlər. Bu şərhlər Bədiüzzaman həzrətlərinin mehdiyyətlə bağlı açıq və dəqiq izahlarıyla açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Həm də, peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in hədislərində xəbər verdiyi məlumatlara da uyğun deyil.

Xüsusilə, Nur tələbələrindən bəziləri Ustadın hz. İsa (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar açıq-aydın izahlarını, dünyagörüşləri geniş olmadığına görə səhv qiymətləndirirlər. Halbuki, Ustad risalələrində  keçən  ifadələrini peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə və böyük İslam alimlərinin fikirlərinə istinad edərək bildirmişdir. Açıq bir şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə, yəni hal-hazırda yaşadığımız dövrdə gələcəyini izah etmişdir. Ancaq  Nur tələbələri Ustadın son dərəcə aydın şəkildə etdiyi izahları sanki bir-birinin bənzəri, başa düşülməsi çətin ifadələr kimi qiymətləndirib təkrar olaraq  Ustadın sözlərini şərh etməyə cəhd etmişlər. Bu çox böyük bir səhv və Ustadın şəxsinə qarşı edilmiş bir saymamazlıqdır. Ustad son dərəcə hikmətli danışan, risalələrində çox aydın və dəqiq ifadələr istifadə edərək hadisələri izah edən bir mücəddiddir. Onun şərhlərini təkrar olaraq təfsir etməyə cəhd etmək-  təfsirin təfsirini, şərhin şərhini etmək kimi alınır, bu da heç düzgün… ardı...

 

… İndi xatırladım ki, əgər şəddəli “lamlar” və “mimlər” iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ OLAN ŞƏXSLƏR HƏZRƏTİ MEHDİ (Ə.S.)-IN ŞAGİRDLƏRİ (TƏLƏBƏLƏRİ) OLA BİLƏR.

 (Şüalar, s. 605) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 90)

 

Bədiüzzaman“BUNDAN BİR ƏSR SONRA”  ifadəsiylə açıq bir şəkildə yaşadığı dövrdən bir əsr, yəni yüz il sonraya diqqət çəkmişdir. Əlavə olaraq ustad bundan bir əsr sonra Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin çox möhtəşəm və təsirli bir təbliğ fəaliyyəti ilə dünyada o günə kimi hakimiyyətdə olan darvinizmi, kommunizmi, materializmi tam olaraq susduracaqlarına xüsusi diqqət çəkmişdir.

 

Nə Mövlana Xalid Həzrətlərinin, nə də Ustad Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərinin dövrlərində belə böyük və təsirli bir anti-dəccal fəaliyyəti aktual olmamış, ancaq hicri 1400-cü ildə  zühur edəcək olan Hz. Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlamış və onun işlərinə kömək olaraq ön işləri görmüşdür. Nəticə olaraq “ZÜLMƏTİ DAĞIDACAQ“, yəni dəccal sistemini tam olaraq susduracaq şəkildə təsirli bir fəaliyyət nəticə etibarı ilə nə Mövlana Xalidin yaşadığı hicri 1200-cü illərdə, nə də Ustadın yaşadığı hicri 1300-cü ildə reallaşmamışdır.

 

  1. Mövlana Xalid həzrətləri də, Ustad Bədiüzzaman Həzrətləri də Mehdi (ə.s)-ın dəyanət, səltənət və siyasət aləmində yerinə yetirəcəyi üç vəzifəni cəm şəkildə edə bilməmişlər, ancaq bu vəzifələrdən birini bir istiqamətdə… ardı...