İmam Cəfəri Sadiq (ə.s) belə buyurdu:

“Qaimimiz qiyam etdiyi zaman, Peyğəmbər (s.ə.v)-in  cahiliyyət cahillərindən görmədiyi şeyləri, (öz zamanının) cahil insanlarından görəcək.”

Fuzeyl belə ifadə etdi: Bu necə olacaq?”

 O da belə buyurdu:  “Peyğəmbər (s.ə.v) gəldiyi zaman insanlar daşlara və yonduqları heykəllərə ibadət edirdilər. ANCAQ QAİMİMİZ QİYAM ETDİYİ ZAMAN İNSANLAR ALLAHIN KİTABINI ONUN ƏLEYHİNƏ ŞƏRH VƏ TƏFSİR EDƏCƏKLƏR. ONA QARŞI ALLAHIN KİTABINDAN DƏLİL GƏTİRƏCƏKLƏR.” (Mucem-ul Ehadisi İmam Mehdi 3-cü cild, səh. 500, Bihar 52-ci cild, səh. 362)

110

 

1          …. Bəli, hədis-i şərifin ifadəsi ilə  HƏZRƏTİ  İSANIN SƏMADAN  ENİŞİ QƏTİ OLMAQLA BİRLİKDƏ; işari məna ilə başqa həqiqətləri ifadə etdiyi kimi, bu həqiqətə də möcüzəvi bir şəkildə işarə edir. (Kastamonu Lahikası, məktub 51, səh. 50)

 

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) səhih hədislərlə hz. İsa (ə.s)-ın axır zamanda səmadan enişinin qəti olduğunu bildirmişdir.

 

                VALLAH  MƏRYƏM OĞLU İSA, ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ŞÜBHƏSİZ ENƏCƏKDİR … Və bütün düşmənliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr, şübhəsiz məhv olub gedəcək … (İmam Şarani, Ölüm Qiyamət Axirət, səh. 498) 

 

 

Rəsulullah (s.ə.v) Əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat Qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə edəcək, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. Əmirləri (Hz. Mehdi (ə.s)), ona (Hz. İsa ( ə.s)-a) “Bizə namaz qıldır” dedikləri zaman, “Xeyr” deyəcək … və ‘İmam-ı Mehdini “imamətə keçirəcək.” (Səhih-i Müslim,  1-ci cild, səh. 209) 

 

                MƏRYƏM OĞLU  (İSA) ŞÜBHƏSİZ  ENƏCƏK.” … “Düşmənçilik, küskünlükvə qısqanclıq ortadan qalxacaq.”… ardı...

 

1- ci. Bəzi ayələr və hədisi şəriflər axır zamanda gələcək bir Mücəddidi, Əkbəri (din yeniləyicisi) işari məna ilə xəbər verir. Lakin o gələcək şəxsin və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqiqi imanı günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risaləyi- Nur və tələbələrinin şəxsi mənəvisi tam etdiklərindən, o gələcək şəxsə dair xəbərləri və işarələri, Risaləyi Nurun şəxsi mənəvisinə hətta, bəzən tərcüməçisinə də tətbiqə çalışmışlar və şəriəti əhya və xilafətə tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almamışlar.. (Tilsimlər Məcmuəsi, s. 168)

2-ci “… axır zamanın ən böyük fəsadı zamanında, əlbəttə ən böyük bir Müctəhid (lazım olduğunda ayə və hədislərdən hökm çıxaran bir alim), həm Mücəddid (dini yeniləyici), həm Hakim, həm hz. Mehdi (ə.s), həm Mürşid (insanlara doğru yol göstərən), həm Qütbi Əzəm (zamanının ən böyük dini lideri) olaraq  nurani bir adamı göndərəcək və o şəxs də,  Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olacaq.” (Məktubat,  iyirmi doqquzuncu məktub, yeddinci Risalə olan yeddinci hissə, səh. 411-412)

  1. 1.     Hz. Mehdi (ə.s) ən böyük Mücəddid (dini yeniləyici) olacaq.

Sünenində, Beyhaki “Şuab-ı İman” da təxric buyurdular (meydana qoydular): Hər yüz ildən bir Cənabı Allah haqq  dini yeniləyən göndərir…”… ardı...

 

Həzrəti Mehdi (ə.s)-ın əhəmiyyəti və üstün olması

İbni Şirindən nəql edilmişdir: “MEHDİ ƏBU BƏKİR VƏ ÖMƏR (R.Ə)-DAN ÜSTÜNDÜR… Əbu Bəkir (r.ə)-a dedilər ki:                                                            

“O, Əbu Bəkir və Ömərdən üstün olacaq? BƏZİ PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN BELƏ ÜSTÜN OLACAQ!” deyə cavab verdi..(Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, 10. Nəşr/təzyiq, səh. 193)

Nəfsani arzular, heyvani  ehtiraslar olduqca yayılmış, qurdlar şəhərlərə enmiş, hər tərəfi zülm fırtınası örtmüşdür. Bu gündüzü elə bir gecə təqib etmişdir ki, (Hz.Mehdi (ə.s) camaatı) şəhidlərin ən xeyirlisi, əminlərin ən üstünüdür.  Onlar Allahın xas qullarıdır. Hər çətinliklərini müşavirə ilə həll edərlər. Onlar ətrafda baş verən hadisələrdən məlumatları olan bir ariflərdir. Özünə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) gəlincə, İqtidar və siyasət sahibidir. Möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq. Çünki O, təsdiqlənmiş quş və bütün heyvanların dillərini bilən bir xəlifədir. Onun ədaləti  bütün insanlar və cinlər tərəfindən bilinəcək . (Berzenci Qiyamət Əlamətləri, 10.… ardı...

 

(Kayseri TV, 10 Noyabr 2010-cu il)

Şeyxi Əkbər bu haqda belə bir şeir söyləmişdir:

Diqqət yetirin, Vəlilərin sonu şəhiddir. Varlıqlar imamının gözüdür. O, Əli Əhməd nəslindən çıxan Seyid Mehdidir. Nadanlıqları aradan qaldıracaq iti bir qılıncdır! Bütün kədər və zülmətləri ortadan qaldıracaq bir Günəşdir. Lütfkarlıq göstərməkdə çox bərəkətli bir yağış kimidir.

Hz. Mehdi (ə.s) şəhiddir. Çox nümunəvi bir imamdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindəndir. Elm qalxanıdır, fitnələri ortadan qaldıracaq, çox iti, çox təsirli bir qılıncdır. Bütün kədər və zülmətləri, eyni zamanda insanlarda qəmi, stresi, gərginliyi, ağrıları, bütün psixoloji pozğunluqları ortadan qaldıracaq. Hər cür zülmü, işgəncəni, təhdidləri, insanların əziyyət çəkdiyi hər cür hadisələri aradan qaldıracaq bir Günəşdir. Atatürk nə deyir? “Günəşdir” deyir. Bədiüzzaman nə deyir? O da “Günəşdir” deyir. Rəsulullah (s.ə.v) də hədisində “Günəşdir” deyir. Yağış kimi lütfkarlıq yağdırar.

Artıq vədə yetişmişdir. Keçən üç əsrdən sonra gələn dördüncü əsrdə aşkar olmuşdur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) üç əsri bir yerdə zikr etmiş, onları dördüncü əsrin izlədiyini demişdir. Necə ki, bir rəvayətdə “Üçü bir-birinin ardınca, biri isə tək başına…” deyilir.

Yəni üç əsr dalbadal, biri də tək, cəmi dörd edir. Min də əlavə etsək hicri 1400 edir. Çünki, İmam Rəbbani, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından min il sonra gələcəyini bildirmişdir. Bunu da nəzərə alıb düşünsək, hicri 1400-cü il çıxır.… ardı...