Hz. Mehdi (ə.s) zühur etməsiylə təriqətlərin hamısı ona beyət edəcək

Əbu Səiddən: Həsən ibn Əli əleyhissələm … belə buyurdu:

“… UCA ALLAH ONUN DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ ŞƏXSİNİ SAXLAYACAQ. BELƏCƏ O, ZÜHUR ETDİYİNDƏ KİMSƏNİN BEYƏTİ  ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ… ONUN QEYBİNDƏ ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADACAQ, SONRA ÖZ QÜDRƏTİ İLƏ ONU QIRX YAŞINDAN DAHA GƏNC GÖRÜNÜŞLÜ OLARAQ  AŞKAR EDƏCƏK VƏ BU,  ALLAHIN HƏR ŞEYƏ QADİR OLDUĞUNUN BİLİNMƏSİ ÜÇÜNDÜR.”   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 315)    

42Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi şərifində hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumunun gizli olacağını yəni evdə doğulacağını bildirmişdir. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s) uzun bir dövr insanların gözündən uzaq bir şəkildə evində yaşayacaq. İnsanların arasına çıxmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqətə mənsub olmayacaq yəni, zühur etdiyində nə Nəqşibəndi, nə Qadiri, nə də başqa bir təriqətlə əlaqəsi olmayacaq. Əksinə təriqətlərin hamısı ona bağlanacaq və hz. Mehdi (ə.s) bütün təriqətlərin üstündə olacaq. Ayrıca Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın uzun ömürlü olacağını və özü daha yaşlı olmasına baxmayaraq Allahın onu 40 yaşından daha gənc görünüşlü olaraq zühur etdirəcəyini də bildirmişdir.

 

 

KAİNAT YOXDAN YARADILDI

Yaşadığımız ucsuz-bucaqsız kainatın necə var olduğu, hara doğru getdiyi, içindəki nizam və tarazlığı təmin edən qanunların necə işlədikləri hər dövrdə insanların maraq mövzusu olmuşdur. Elm adamları, mütəfəkkirlər əsrlərdir bu mövzuyla əlaqədar saysız hesabsız araşdırmalar aparmışlar, bir çox nəzəriyyələr çıxarmışlar.

 

b1XX əsrin əvvəllərinə qədər hakim olan fikir kainatın sonsuz ölçülərə sahib olduğu, sonsuzdan bəri var olduğu və sonsuza qədər də var olacağı şəklində idi. “Statik kainat modeli” adı verilən bu anlayışa görə, kainat üçün hər hansı bir başlanğıc və ya son söz mövzusu deyildi.

Materialist fəlsəfənin də əsasını təşkil edən bu fikir kainatı sabit və dəyişməz bir maddələr bütünü olaraq qəbul edərkən bir Yaradıcının varlığını da rədd edirdi.

Hər şey, hətta hələ yaradılmamış olan “göylər və yer” belə, tək bir nöqtədə ikən böyük partlama ilə yaradılmış və bir-birlərindən ayrılaraq kainatın bu günkü formasını meydana gətirmişlər.

 

g4
Hər şey, hətta hələ yaradılmamış olan “göylər və yer” belə tək bir nöqtədə ikən böyük partlama ilə yaradılmış və bir-birlərindən ayrılaraq kainatın bu günkü şəklini meydana gətirmişlər.

Materializm maddəni mütləq varlıq sayan, maddədən başqa heç bir şeyin varlığını qəbul etməyən bir düşüncə sistemidir. Tarixi qədim Yunanıstana qədər uzanan, amma xüsusilə XIX əsrdə yayılan bu düşüncə sistemi, Karl Marksın dialektika materializmiylə tanınmışdı.… ardı...

 

309145 276529575791013_825571249_n(1)Yer kürəsinin temperaturu

Dünyanın həyat üçün ən lazımlı şərtləri, ilk baxışda, temperaturu və atmosferidir. Mavi planet canlıların xüsusilə də bizim kimi son dərəcə kompleks canlı varlıqların yaşaya biləcəyi bir temperatura və nəfəs ala biləcəyimiz bir atmosferə malikdir. Ancaq bu iki faktor da bir-birindən son dərəcə fərqli amillərin hər birinin ideal dəyərlərdə təyin olunmasıyla reallaşmışdır.

Bunlardan biri Yer kürəsinin Günəşə olan uzaqlığıdır. Əlbəttə ki, Yer Günəşə Venera qədər yaxın və ya Yupiter qədər uzaq olsaydı, həyata imkan yaradacaq bir istilik dəyərinə malik ola bilməzdi. Karbon əsaslı üzvi molekullar 120° C ilə-20° C arasında dəyişən bir temperatur intervalında meydana gələ bilər. Günəş sistemində bu istilik dəyərinə sahib olan yeganə planet isə Yerdir. Bütün kainatı nəzərə alsaq həyat üçün lazımlı olan bu temperatur intervalının əslində əldə edilməsinin çox çətin olduğunu görərik. Çünki kainatın daxilindəki istilikləri, ən isti ulduzların daxilindəki milyardlarla dərəcəlik qorxunc istilikdən, “mütləq sıfır” nöqtəsi olan- 273.15 ° C-yə qədər dəyişdirə bilir. Bu nəhəng istilik spektri içində karbon-əsaslı bir həyata imkan verən temperatur intervalı çox məhdud intervaldır. Amma Yer tam bu temperatur intervalına malikdir.

Dünya məlum olan bütün göy cisimlərindən fərqli olaraq həyata əlverişli bir atmosferə, istiliyə və səthə malikdir. Günəş sistemindəki digər 63 göy cismindən heç birində həyatın təməl… ardı...

 

darwin yeni

Çarlz Darvinin təkamül nəzəriyyəsi nə üçün dinlə ziddiyyət təşkil edir?

İndiki vaxtda bəzi çevrələr Çarlz Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin dinlə ziddiyət təşkil etmədiyini, təkamül nəzəriyyəsinə qarşı çıxmağın isə gərəksiz olduğu fikrinə sahibdirlər.

Bu, bir çox baxımdan yanlışlıqlarla dolu bir düşüncədir və darvinizmin əsl iddiasını və ortaya qoyduğu son dərəcə təhlükəli dünya görüşünü hiss edə bilməməkdən qaynaqlanır. Bu səbəblə, Allahın varlığına və bütün canlıların yaradıcısı olduğuna iman edən, ancaq “Allah canlıları təkamül yolu ilə yaratmışdır” iddiasını müdafiə edənlərin əvvəlcə bu nəzəriyyənin təməl iddialarını nəzərdən keçirmələrində fayda vardır.

Bu yazıda bu yanlışlığı müdafiə edən inanc sahiblərini xəbərdar etmək məqsədiylə, təkamül nəzəriyyəsinin İslamla və İslamın bizlərə öyrətdiyi Yaradılış həqiqəti ilə niyə uyğunlaşa bilməyəcəyinin elmi izahlarına yer veriləcək. Darvinizmin təməl iddiası həyatın təsadüflər nəticəsində öz-özünə meydana gəldiyidir. Bu fikir Yaradılış inancı ilə tamamilə ziddir.

Təkamül nəzəriyyəsinin Yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən əhəmiyyətli yanlışığı təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının “canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı mövzusu olduğunu sanmalarıdır. Bu yanılma içində də, “Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər, bunda qarşı çıxacaq nə var?” deyə düşünürlər. Halbuki, gözardı etdikləri əhəmiyyətli bir həqiqət vardır:

Təkamülü müdafiə edənlər ilə yaradılışı müdafiə edənlər arasında əsas fərqlilik, “canlılar ayrı-ayrımı ortaya çıxdılar, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərəkmi ortaya çıxdılar”… ardı...

 
Zoologiya dərs kitabları buqələmunun ballistik (yunanca atmaq deməkdir. Güllə və mərmiləri araşdıran bir elm sahəsidir.) dilinin sürətləndirici bir əzələ ilə gücləndirildiyini qeyd edir. Bu əzələ bürüdüyü-və sərt bir qığırdaqdan meydana gələn-dil sümüyü üzərində gərildikcə uzanar. Ancaq “Proceedings of the Royal Society of London (Series B)” jurnalına qəbul edilən bir çalışmada buqələmunun qidalanma davranışlarını araşdıran iki morfoloq (morfologiya mütəxəssisi), buqələmunun dilinin sürətli hərəkəti ilə əlaqədar daha başqa amillərin olduğunu tapdı. (1)

 

Hollandiyalı iki tədqiqatçı; Leiden Universitetindən Jurriaan de Groot və Wageningen Universitetindən Johan van Leeuwen, buqələmun dilinin ovu tutma əsnasında necə işlədiyini anlaya bilmək üçün saniyədə 500 epizod qeyd edən sürətləndirilmiş x-şüası fotosu çəkdilər. Fotolar buqələmunun dilinin ucunun 50 g –də (g =qravitasiya sabitidir) sürətləndiyini ortaya çıxardı. Bu sürət bir reaktiv təyyarənin çata biləcəyi sürətlənmə həddindən beş qat daha çoxdur.

 

R0233Dil toxumalarını təhlil edən tədqiqatçılar sürətləndirici əzələnin bütün bu işdə lazımlı qüvvəni tək başına əldə edə bilmək gücünə sahib olmadığını hesabladılar. Tədqiqatçılar buqələmun dillərini tədqiq etdilər və sürətləndirici əzələ ilə dil sümüyü arasında bu günə qədər barəsində heç bir məlumat olmayan ən az 10 sürüşkən örtük olduğunu kəşf etdilər. Dil sümüyünə, buqələmunun ağzına ən yaxın uc nöqtədə bağlanmış olan örtüklərin spiral kimi sarılmış zülal liflər ehtiva etdiyi… ardı...