Hz. Mehdi (ə.s) geniş quruluşlu, yəni heybətli olacaq

• Əbdülməlik İsami: Məkkədə qalan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə tanınan dörd cildlik tarix kitabında belə yazır: “…O (HZ. MEHDİ (Ə.S) MÜNASİB, gözəl üzlü, gözəl saçlı, incə burunlu və GENİŞ ÜZLÜ BİR GƏNCDİR”.

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
• “Mehdi məndəndir. ALNI GENİŞ, … (Ebû Dâvud. 4285)

Onun ALNI GENİŞ, burnu isə incə olacaq. .(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

• O, AÇIQ ALINLI, kiçik burunlu. …(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri”)

• Mehdi məndəndir… AÇIQ ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

• O, AÇIQ ALINLIDIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

• … Əbul Carud deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “…İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə ifadə elədikdə belə buyurdu:

“HİDAYƏT VƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİ TƏSDİQİ İLƏ”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

574

• Həris İbn Muğayrə-i Nasrı deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S.) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə… ardı...

 

Ərəb irqinin dərisinin rəngi, Peyğəmbər (s.ə.v)-in olduğu kimi qırmızı ilə (əsmərlə) qarışıq ağdır.

 

Rəvayətlərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dəri rəngi belə bildirilir:

• Ənəs ibn Malik (r.ə) izah edir: “Peyğəmbər (s.ə.v) orta boylu idi; uzun da deyildi, qısa da deyildi; xoşagələn görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək (İlahi xeyirin olduğu şey, bərəkətlənmiş, çoxalmış, xeyirli, uğurlu) üzlərinin rəngi isə nurani ağ idi”. (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2. cilt, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 7-8)

• Hz. Həsən (r.ə) nəql edir: “Rəsulullah (s.ə.v), yaradılışdan heybətli və möhtəşəm idi. Saçları nə buruq idi, nə də düz; əgər öz-özünə ikiyə ayrılmışdısa onları başının hər iki yanına salar, əksinə olanda özü ayırmazdı. Uzatdıqları təqdirdə saçları qulaqlarını keçərdi. Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in rəngi əzhərul-ləvn (çox ağ və parlaq rəng) idi, yəni nurani ağ idi. Alnı açıq idi. Qaşları hilal kimi gur… Boynu saf mərmərdən meydana gələn heykəllərin boynu kimi gümüş aydınlığında idi. Bədəninin bütün üzvləri bir-biri ilə uyğun olub yaraşıqlı vücuda sahib idi…” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1. cilt, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 18-22-23)

• Ənəs ibn Malik (r.ə) izah edir:

“Rəsulullahın boyu nə çox uzun, nə də çox qısa… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-a imamlıq edəcəkdir

İbni Sirin belə deyər: “Vəd edilmiş hz. Mehdi (ə.s) bu ümmətdəndir. İsa ibn Məryəm (ə.s)-a imamlıq edən də odur”. 

 

Adalet Güneşi, Ayetullah İbrahim Emini, Dünya Ehli Beyt Kurultayı Kültürel Yardımcılığı (Mekatil-ut Talibiyyin (Eb-ul Ferec-i İsfahani), Necef baskısı, s.167)

60

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) ərəbcə çox yaxşı bilməyəcək

Muhyəddin İbnul Ərəbi– kuddisə sırruh həzrətləri, Hakim ət-Tirmizi-kuddisə sırruh-həzrətlərinin “Hatmül-övliya” da soruşduğu sualları cavablandırmaq üçün yazdığı “əl-Cəvabül-Müstəqim” adlı əsərində belə buyurmuşdur:

“(Hz. Mehdi (ə.s.)), Buna haqq qazanan, cəddinə (yəni Məhəmməd əleyhissalama) çox bənzəyən bir kimsədir. O ƏRƏBCƏ ÇOX YAXŞI DANIŞA BİLMƏZ, lakin əxlaqı barəsində ondan fərqli də olmaz. O, ORTA BOYLU ƏRLƏRDƏNDİR. MÜLKÜN DÖVRÜ ONUNLA BİTƏR VƏ VƏLAYƏT ONUNLA SONA ÇATAR … ”

(El-Cevabü’l-Müstakim amma Seele anhü et-Türmizi el-Hakim, Bayezid, no: 3750, 242b yarpağı)
41