Axırzaman və qiyamət

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HİCR SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Hicr surəsi, 56-cı ayə

“Dedi: “(Doğru yol­­dan) azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər?” Peyğəmbər deyir: “(Doğru yol­­dan) azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? Bir çox insan görürük ki, Allahın rəhmətindən ümidini kəsir. Halbuki, Allah bunu azğınlıq olduğunu deyir. Allah, hər şeyə güc yetirəndir.” Qədərdə necədirsə, elə də olar.

 

Hicr surəsi, 57-60-cı ayələr.

Dedi ki: “Ey elçilər, vəzifəniz nədir?” Dedilər: “Biz, günahkar bir tayfaya göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa! Biz, sözsüz ki, onların hamısını xilas edəcəyik!. Zövcəsindən başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik.”

Peyğəmbər olmağına baxmayaraq arvadının münafiq olduğunu bilmir.

 

Hicr surəsi, 61-62-ci ayələr

“Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi: “Siz yad adamlarsınız!”

Yəni “Sizi tanımıram” deyir.

 

Hicr surəsi, 63-68-ci ayələr

Xeyr” dedilər. Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi (əzab) ilə gəlmişik. 

Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də, biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə… Continue reading

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NƏFS İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏRHLƏRİ

 

Maidə surəsi, 80-ci ayə.

“Sən onların bir çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görərsən. Nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necə də pisdir. (Buna görə də) Allah onlara qəzəblənmişdir və onlar əzab içində əbədi qalacaqlar.”

 “Onların çoxunun kafirlərlə dostluq etdiyini görürsən.” Yəni Allahı inkar edənlərlə. “Nəfslərinin onlar üçün hazırladığı şey necə də pisdir.” Nə təqdim edir? Nəfs. Nəfsə insanlar əhəmiyyət vermirlər. Halbuki nəfs, insanın içinə qoyulmuş xüsusi bir gücdür. Mənfi bir gücdür. Allah göstərməsin, insanı dəli edər, cinayətə sövq edə bilər, intihara sövq edə bilər, bütün bu fəlakətlər, bəlalar həmişə nəfsin təsiriylə olar. Heç bir şey olmayacağını zənn edir. Olar, səni alıb sürüyər, boğar nəfs.

 

Yusif surəsi, 53-cü ayə

“Mən nəfsimi (özümü) təmizə çıxarmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!”

“Mən nəfsimi təmizə çıxarmıram.” Nəfsə haqq qazandırmaq olmaz. Nəfz, təmizə çıxarılmaz. “Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi əmr edər.” Yəni pisliyi əmr edən bir güc insanın ruhunda kəsilməz, aktiv olaraq hərəkət edər.

 

Şəms surəsi, 7-ci ayə

“And olsun nəfsə, onu yaradana və ona (nizamla) biçim verənə.”

 “Nəfsə”-nəfsi Allah yaradır “və… Continue reading

 

İŞİDİN QARA BAYRAQLARLA ÇIXIŞINI PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V), MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXIŞ ƏLAMƏTİ OLARAQ 1400 İL ƏVVƏL BİLDİRMİŞDİR

 

Naim İbn Hammad, Səid İbn Müseyyebdən nəql etdi, o, Rəsullulah (s.ə.v.)-in belə buyurduğunu dedi:Şərqdən Bəni-Abbasa aid qara bayraqlar çıxar.”  Yəni ərəblərin içərisindən qara bayraqlılar çıxar. “Onlar bir müddət davam etdikdən sonra, yenə şərqdən”yəni Yaxın Şərqdən“…bu dəfə kiçik qara bayraqlılar çıxar və Əbu Süfyanın nəslindən bir adamla döyüşərək…” Süfyan kimdir? Hafiz Əsəddir. “Onun soyundan bir adam Bəşər Əsədlə döyüşərək…” Nə qədər dəqiqdir. Sonunda “Mehdinin itaətinə girərlər”-Mehdi (ə.s)-a bağlanarlar. Yoxsa o güc, başı xarab olsa, dünyanı məhv edər. Amma Mehdi (ə.s)-ın itaətinə girəcəkləri üçün mövzu həll olar. İlk Əl-Qaidənin onun-bunun qara bayraqları çıxdı. Böyük qara bayraqlar. İndi daha kiçik“yenə şərqdən, bu dəfə kiçik qara bayraqlar çıxar və Əbu Süfyanın soyundan bir adamla döyüşərək…” onsuz da hal-hazırda bu baş verir. “Mehdinin itaətinə girərlər.” Hər şey mehdiyyətlə əlaqəlidir dedim, anlamazlıqdan gəldilər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) deyir: “Üç əlamətin ardından İmam Mehdinin çıxışını gözləyin. Rəsulullaha soruşurlar: “Bu əlamətlər nələrdir ya Rəsulullah? Suriyalıların qarşılıqlı anlaşılmazlıqları. Bir çox qrup öz aralarında razılığa gələ bilmirlər. ” …Və ardından qara bayraqlıların çıxması və Ramazan ayında qorxu.” Ramazan ayına neçə gün qaldı? Doğrudurmu? Doğru imiş. Muhbir-i sadık. Ramazan ayında da bir hadisə baş verəcəyini deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) ayrıca. Baxıb görərik.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHİ

 

“Dani, Huzeyfedən nəql etdi. O, Rəsulullah (s.ə.v)-in belə buyurduğunu dedi: Zevrada bir döyüş olar, Huzeyfe isə, “Ya Rəsulullah Zevra nədir?” dedi. Rəsulullah (s.ə.v.) buyurdu: Zevra-şərqdə çaylar arasında olan və ümmətimin ən şərlilərinin yaşadığı bir şəhərdir.“” Zalımlar həmişə orada qalarlar…” (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, El Muttaki, s.70)

İndi “İstanbulda mafiya və qaranlıq adamlar vardır” dediyimizdə İstanbulun hamısı mənasına gəlir? Xeyr. O adamlar oraya çökmüşlər. Orada çoxalmışlar mənasını verir. Onsuz da, bu zalımlar “Firat və Dəclə arasındakı möminləri qətl edərlər”deyir. “Möminləri şəhid edərlər”deyir, o bölgədə. Deməli, mömin var. “Möminlərə həyatı dar edərlər”deyir. Həqiqətən də elə olur.

İbni Abbasdan nəql edilir: “Zevrada (Firat və Dəclə arasında) insanları, möminləri inlədəcək qırmızı bir yel əsəcək.” Qırmızı yel-yəni kommunist hərəkatdır. Həmişə Axırzamanda bu qırmızı yelə diqqət yetirin… “Firat və Dəclə arasında qırmızı bir külək əsəcək (möminlərə)deyir. Yəni, bu kommunist PKK hərəkatıdır. “Sonra bu vəziyyəti soruşmaq üçün alimlərin yanına gedəcəklər.”  Deməli, orada alimlər də var. Öndə gələnlər var. “Onların bir qisminin yanına getdiklərində onların meymuna və donuza… Continue reading

 

CÜMƏ SURƏSİ 5-Cİ AYƏNİN ŞƏRHİ

 

“Onlara Tövrata əməl etmək tapşırıldıqdan sonra ona əməl etməyənlər belində çoxlu kitab daşıyan, (amma onlardan faydalana bilməyən) uzunqulağa bənzəyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların nümunəsi necə də pisdir. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.”

Bəzi insanlar vardır çox oxuyurlar, amma Allahla, dinlə əlaqəsi yoxdur, sadəcə nümayiş üçün kitablar oxuyur. İnsanlar bəyənsin, mədəni desinlər deyə oxuyur. Allah rizası üçün deyil, başqalarının bəyənməsini qazanmaq üçün oxuyur. Belə halda bu cür oxumaq uzunqulaq oxuması sayılır. Uzunqulaq kimi yüklənər, uzunqulaq kimi axmaq mövqeyinə düşər, axirətdə də o bilikləriylə birlikdə uzunqulaq kimi cəhənnəmin içində təpinər. Öyrəndiyi biliklər da onun heç bir işinə yaramaz. Bilik Allah rizası üçün alınmalıdır. Biliyi fitnə, nifaq, münafiqlik etmək üçün, zülm üçün, Allaha üsyan üçün istifadə etsə, Allah intiqam alar. Təbii ki, bunu bəzi tiplər üçün söyləyirəm.

 

HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

Dəccala bağlı bir yox, üç süfyan var.

İbni Münavidə deyir ki, “Danyal (ə.s)-ın kitabında belə yazılır: Süfyanlar üçdür.” Təbii ki, bunlar məsih dəccala bağlı olurlar. Yəni əsl məsih dəccaldan törəyən dəccallardır.

İbni Ebi Şeybe, cild 15, səhifə 197-də Rəsulullah (s.ə.v)-dən bir hədis var. “İnnallahe yüsluhul emrel mehdiye fi leyletin. Həqiqətən Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın əmrini-işini, mühitini bir gecədə islah edər.” Yəni bütün insanları birləşdirər. Çünki mehdiyyətin xüsusiyyəti birləşdirməkdir. “Allah insanları bir gecədə birləşdirər.” deyir. Bu kitabla maraqlananlar, Süleymaniyə kitabxanasında bu kitabın əl yazması olaraq tapa bilərlər. (Kitab’ul Burhan Fi Alameti Mehdiyyil Ahir Zaman.)